mypension.be
Naleven van de grenzen van de inkomsten

Schrijf u in voor de e-news
Basic info in English
Formulieren
Betaaldatums


Er bestaan verschillende categorieën inkomensgrenzen met telkens een onderscheid volgens:

 • kinderlast
 • type van de activiteit.
Grenzen van de toegelaten inkomsten 2019:
  Voorwaarden Kinderlast Niet te overschrijden jaarbedrag per type van activiteit
Werknemer, ambt of mandaat Zelfstandig of gemengd (werknemer en zelfstandige)
A
 • Vanaf 1 januari van het jaar waarin u 65 jaar wordt met een rustpensioen al dan niet gecombineerd met een overlevingspensioen;
  of
 • Als u 45 loopbaanjaren hebt, met voor elk jaar minstens 104 arbeidsdagen of gelijkgestelde dagen, op de ingangsdatum van het Belgische rustpensioen.
Onbegrensd
Onbegrensd
B
 • Enkel overgangsuitkering voor weduwen en weduwnaars
 /
Onbegrensd
Onbegrensd
C
 • Vóór de wettelijke pensioenleeftijd
 • Jonger dan 65 jaar of geen 45 kalenderjaren op het ogenblik van de pensionering
 • Als huwelijkspartner (jonger dan de wettelijke pensioenleeftijd) van een partner met een gezinspensioen.
Neen8 172,00 EUR6 538,00 EUR
Ja12 258,00 EUR9 807,00 EUR
D
 • Jonger dan 65 jaar met alleen overlevingspensioen
Neen19 027,00 EUR15 222,00 EUR
Ja23 784,00 EUR19 027,00 EUR
E
 • Vanaf de wettelijke pensioenleeftijd met een rustpensioen en jonger dan 65 jaar;
 • Vanaf de wettelijke pensioenleeftijd met alleen een overlevingspensioen
 • Als huwelijkspartner (vanaf wettelijke pensioenleeftijd) van een partner met een gezinspensioen
Neen23 604,00 EUR18 883,00 EUR
Ja28 712,00 EUR22 969,00 EUR

 

Een beroepsactiviteit kan uitgeoefend worden door de gepensioneerde zelf of door de huwelijkspartner van een gepensioneerde die een pensioen aan gezinsbedrag ontvangt.

Deze activiteit is toegelaten zolang de inkomsten die eruit voortvloeien bepaalde grenzen niet overschrijden. Die grenzen hangen af van verschillende parameters:

 • het jaar waarin de activiteit is uitgeoefend;
 • de aard van de activiteit;
 • de leeftijd van de gepensioneerde of huwelijkspartner; jonger of ouder dan:
  • 65 jaar;
  • de wettelijke pensioenleeftijd;
 • het aantal loopbaanjaren: 45 of minder;
 • ontvangt de huwelijkspartner een gezinspensioen of niet;
 • de eventuele kinderlast;
 • het type pensioen. 


De grensbedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

De Minister van pensioenen kan daarnaast ook de bedragen aanpassen.
Wanneer iemands beroepsinkomen de toegelaten grenzen overschrijdt, wordt het pensioen verminderd of zelfs geschorst. Meer info vindt u op 'Wat gebeurt er in geval van overschrijding?'


De gepensioneerde is nog geen 65 jaar of heeft geen loopbaan met 45 kalenderjaren
Met welk inkomen houden we rekening?
Enkele bijzondere gevallen
 

De gepensioneerde is nog geen 65 jaar of heeft geen loopbaan met 45 kalenderjaren

Het inkomen wordt altijd begrensd.

 • De gepensioneerde overschrijdt het grensbedrag:
  • niet: zijn pensioen blijft betaalbaar zonder enige vermindering;
  • met minder dan 100 %: zijn pensioen wordt met een gelijk percentage verminderd (35 % overschrijding = 35 % van het totaalpensioenbedrag terugbetaald in het daaropvolgende jaar)
  • met meer dan 100 %: het pensioen wordt geschorst voor het volledige kalenderjaar. Dit betekent dat de betrokkene het daaropvolgende jaar het totaal pensioenbedrag zal terugbetalen.
 
Opmerkingen

 • In sommige speciale pensioenstelsels is de normale wettelijke pensioenleeftijd lager dan 65 jaar. In dat geval mogen zij het tot verhoogde bedrag onder categorie “E” bijverdienen.
  Bekijk enkele voorbeelden. 

 • Bij de gepensioneerde die een gezinspensioen ontvangt, wordt het gezinspensioen teruggebracht tot een pensioen als alleenstaande, als de inkomsten van de huwelijkspartner het grensbedrag overschrijden. Dit gebeurt altijd, ongeacht het percentage van de overschrijding. Het verschil gezinspensioen/pensioen als alleenstaande moet dan terugbetaald worden voor het volledige jaar.
  Het is de leeftijd van de bijklussende huwelijkspartner (en dus niet van de gepensioneerde) die het grensbedrag bepaalt.
  Voorbeeld

Met welk inkomen houden we rekening?

 • Bij een activiteit
  • werknemer en de uitoefening van een ambt of mandaat houden we rekening met het bedrag vóór aftrek van alle inhoudingen (bruto RSZ);
  • zelfstandige wordt het nettobedrijfsinkomen in aanmerking genomen. De beroepsinkomsten als zelfstandige worden gespreid over het gehele jaar. Er is enkel fractionering voor het jaar waarin het pensioen ingaat ;
  • werknemer en zelfstandige, wordt:
   • 80 % van het bruto-inkomen als werknemer genomen
    +
   • 100 % van het nettobedrijfsinkomen als zelfstandige.
     
 • Vanaf 2015 wordt bij het berekenen van de beroepsinkomsten ook rekening gehouden met de opzegvergoedingen, de verbrekingsvergoedingen en de ontslagvergoedingen. Deze vergoedingen worden gespreid over de periode waarop ze betrekking hebben. 
   
 • Vakantiegeld
  • Er wordt geen rekening gehouden met het dubbel vakantiegeld.
  • Het enkel vakantiegeld wordt wel aangerekend in het jaar waarin het betaald wordt.
  • Voor het jaar waarin het pensioen ingaat, wordt voor de arbeiders het enkel vakantiegeld geproratiseerd in functie van de ingangsdatum.
  • Bij de bedienden maakt het enkel vakantiegeld deel uit van de maandelijkse bezoldiging.

 

Voorbeeld

Jef & Jeanine zijn met pensioen. Beide zijn jonger dan 65, maar Jef mag onbeperkt bijverdienen, Jeanine niet. Waarom mag Jef onbeperkt bijverdienen en Jeanine niet?

Jef werd geboren in 1954 en ging met pensioen op 1 december 2014, hij was toen 60. Hij begon te werken toen hij 15 was, en kon bij zijn pensionering een loopbaan voorleggen met 45 kalenderjaren. Door die lange loopbaan kon hij niet alleen op 60 met pensioen gaan, maar kan hij nu ook onbeperkt bijverdienen.

Een gepensioneerde mag immers onbeperkt bijverdienen als hij of zij:

 • ouder dan 65 is;
  of
 • een loopbaan met 45 jaren kon voorleggen op het ogenblik van de eerste ingang van zijn Belgisch pensioen.

Jef voldoet dus aan de 2e voorwaarde.

Meer over bijverdienen na meer dan 45 jaren loopbaan, of na de 65e verjaardag.

Jeanine werd geboren in 1953, en ging met pensioen in 2013, toen ze 60 was. Ze kon toen op die leeftijd met vervroegd pensioen gaan, omdat ze 40 loopbaanjaren kon voorleggen. (voorwaarden voor vervroegd pensioen)

Doordat ze minder dan 45 loopbaanjaren had op de ingangsdatum van haar pensioen, moet ze de grensbedragen respecteren tot en met het jaar van haar 64e verjaardag. Vanaf 1 januari van het daaropvolgende jaar (m.a.w. 2018, het jaar waarin ze 65 wordt) mag ze onbegrensd bijverdienen.

In een notendop:

 Jef Jeanine
Geboortejaar19541953
Ingangsjaar pensioen20142013
Loopbaanjaren bij ingang Belgisch pensioen4540
Onbeperkt bijverdienen vanaf20142018

 

Bijzondere gevallen: 

Proportionele berekening voor wie jonger dan 65 is, met vervroegd pensioen gaat na 1 januari en geen 45 jaren loopbaan kan bewijzen bij de ingang van zijn Belgisch pensioen.
Voorbeeld van een proportionele berekening

Jaren waarin de omstandigheden die de grensbedragen bepalen veranderen.
Gewoonlijk gelden de grensbedragen voor een heel jaar. Als er in een kalenderjaar echter verschillende grensbedragen moeten worden gerespecteerd, dan wordt gewoonlijk het hoogste grensbedrag gebruikt.
Voorbeelden van jaren waarin de omstandigheden die de grensbedragen bepalen veranderen. 

Combinatie van toegelaten beroepsactiviteiten werknemer/zelfstandige 
Voorbeeld van een cumulatie van beroepsactiviteiten in verschillende categorieën gedurende hetzelfde jaar. 

   Sitemap
Laatste wijziging 14/06/2017 | Disclaimer

Deze site gebruikt cookies.
Ok, ik begrijp het