mypension.be
U bent hier: Professional Werken tijdens het pensioen Welke activiteiten?
Welke activiteiten komen in aanmerking?

Schrijf u in voor de e-news
Basic info in English
Formulieren
Betaaldatums

Wij houden rekening met elke activiteit die een inkomen kan opleveren, ongeacht of deze wordt uitgeoefend in België, in het buitenland of in dienst van een internationale of supranationale organisatie.

Dit geldt ook als de activiteit wordt uitgeoefend door de echtgenoot van een gepensioneerde met een 'gezinspensioen'.

Het scheppen van wetenschappelijke of artistieke werken wordt ook beschouwd als een activiteit die een inkomen kan opleveren.

Voor bepaalde politieke mandaten of mandaten in een openbare instelling, bestaan bijzondere regels.

Beroepsactiviteiten die in aanmerking komen Zijn de inkomsten te beperken?
Een tewerkstelling als bediende of arbeider in de private of openbare sectorJa
Een tewerkstelling in het kader van flexi-jobsJa
De uitoefening van een vrij beroep, ambt of post en elke andere winstgevende activiteitJa
Het scheppen van wetenschappelijke of artistieke werkenNeen
In sommige gevallen, een politiek mandaat, binnen een OCMW, in een openbare instelling of een instelling van openbaar nutNaargelang het geval
Het verhuren van industriële, handels- of landbouwuitbatingenJa
De functie van beheerder, commissaris, vereffenaar of werkende vennootJa
In disponibiliteit gesteld zijn in de openbare sectorJa


Wat verstaat men onder 'activiteit die een inkomen kan opleveren'?

Het gaat om activiteiten waarvoor volgende bezoldigingen of winsten worden ontvangen: 
 • de bezoldiging van een tewerkstelling als werknemer in de private of openbare sector;
 • de inkomsten uit een flexi-job;
 • de winsten van uitbatingen (handels-, industriële- of landbouwuitbatingen);
 • de bezoldiging van beheerders, commissarissen, vereffenaars en werkende vennoten;
 • het wachtgeld dat in de openbare sector wordt toegekend aan wie in disponibiliteit wordt gesteld;
 • de winsten van vrije beroepen, ambten of posten en van elke andere winstgevende activiteit. Het gaat hier om alle beroepsactiviteiten die geen activiteiten zijn als werknemer, als zelfstandige en ook geen artistieke of wetenschappelijke activiteiten. Voorbeelden: journalist, helper van een zelfstandige die deze activiteit niet regelmatig uitoefent, politieke mandaten.

Opgelet:
 • Sinds 1 januari 2015 worden de opzegvergoedingen, verbrekingsvergoedingen en ontslagvergoedingen ook aangerekend als beroepsinkomen.
  Meer info over de opzeggingsvergoeding
 • Sinds 1 januari 2018 zijn de flexi-jobs, die vroeger alleen in de horeca bestonden, uitgebreid naar andere sectoren en mogen ook gepensioneerden een dergelijke job uitoefenen. Hoewel deze inkomsten kunnen vrijgesteld zijn van belastingen, wordt er toch rekening mee gehouden om te bepalen of de toegelaten grensbedragen al dan niet worden overschreden.


Wat is een activiteit die bestaat in het scheppen van wetenschappelijke of artistieke werken?

Het gaat om een activiteit waarbij een persoon werken schept die voortkomen uit zijn wetenschappelijke kennis en/of zijn talent en verbeelding.
Men kan daar de artiest aan toevoegen die een oeuvre interpreteert: de acteur, de musicus, de zanger, etc. Die geeft het geïnterpreteerde kunstwerk een persoonlijke, artistieke meerwaarde.
Al deze personen mogen niet de hoedanigheid van 'handelaar' hebben zoals die gedefinieerd wordt door het Wetboek van Koophandel en de uitgeoefende activiteit mag ook geen weerslag hebben op de arbeidsmarkt: deze personen mogen niet concurrentieel zijn op de arbeidsmarkt.


Politieke en andere mandaten: bijzondere regels

Vanaf 01/01/2013 moeten politieke en andere mandaten nog worden aangegeven in de volgende gevallen:
 • de uitoefening van een politiek mandaat (parlementslid, burgemeester, etc.) of van lid van een OCMW als het mandaat is ingegaan of hernieuwd na de ingangsdatum van het pensioen en uiterlijk de laatste dag van de maand waarin de gepensioneerde 65 jaar werd. De inkomsten die daaruit voortvloeien mogen de toegelaten inkomensgrenzen niet overschrijden;
 • de uitoefening van een mandaat via benoeming (bij een openbare instelling, een instelling van openbaar nut, een vereniging van gemeenten) moet worden aangegeven als deze is ingegaan na de ingangsdatum van het pensioen en uiterlijk de laatste dag van de maand waarin de gepensioneerde 65 jaar werd.


Let wel
, een mandaat bij een openbare instelling mag niet worden uitgeoefend na de laatste dag van de maand waarin de gepensioneerde 67 jaar wordt, zelfs als het mandaat niet is verstreken.

Als de gepensioneerde dit mandaat tegelijkertijd met een mandaat via verkiezing uitoefent, mag het mandaat via benoeming worden uitgeoefend zolang het mandaat via verkiezing loopt, zelfs na zijn 67ste verjaardag.

Als het mandaat via verkiezing eerder verstrijkt, mag hij het mandaat via benoeming uitoefenen tot zijn 67ste verjaardag.

Ook deze mandatarissen kunnen vanaf 1 januari van het jaar van de 65ste verjaardag of na 45 jaar loopbaan op de ingangsdatum van het Belgisch pensioen onbeperkt hun beroepsinkomsten cumuleren met het rustpensioen.

 

 

   Sitemap
Laatste wijziging 09/03/2018 | Disclaimer

Deze site gebruikt cookies.
Ok, ik begrijp het