mypension.be
U bent hier: Professional De pensioenberekening De vrijwillige bijdragen Studieperioden (oude reglementering)
Regularisatie van studieperioden (oude reglementering)

Schrijf u in voor de e-news
Basic info in English
Formulieren
Betaaldatums

Als u uw studiejaren wilt regulariseren, gaat u best eerst na in welke situatie u zich bevindt:

 • Situatie 1, de oude reglementering: pensioenen tot 30 november 2018
  De oude regeling blijft tot 30 november 2018 van toepassing op pensioenen die vóór 1 december 2018 ingaan. Als uw pensioen ten laatste op 30 november 2018 ingaat, raadpleegt u dus onze pagina’s over de oude reglementering.
 • Situatie 2, de nieuwe reglementering: pensioenen vanaf 1 december 2018
  Vanaf 1 december 2017, werden de regels grondig gewijzigd ten gevolge van de nieuwe harmonisatiewetgeving die van toepassing is op pensioenen die ten vroegste ingaan op 1 december 2018. Als uw pensioen ten vroegste ingaat op 1 december 2018, raadpleegt u onze pagina’s over de nieuwe reglementering.

De hieronder beschreven regels blijven van toepassing tot 30 november 2017 op pensioenen die vóór 1 december 2018 ingaan.

De regels werden op 1 december 2017 grondig gewijzigd ten gevolge van de nieuwe harmonisatiewetgeving die van toepassing is op de werknemerspensioenen die ten vroegste op 1 december 2018 ingaan.       Ontdek de nieuwe regels in onze brochure.


Wie kan regulariseren en voor welke perioden?

Wanneer en waar de aanvraag  indienen?

Hoeveel is er te betalen?

Wanneer is er te betalen?

Wat is de invloed op het pensioen?

Wat gebeurt er in geval van overlijden?

Welk stelsel is van toepassing op de leden van het vliegend personeel van de burgerluchtvaart en op de beroepsjournalisten?

Kan je vroeger met pensioen door regularisatie van studieperiodes?


Wie kan regulariseren en voor welke perioden?

De aanvrager moet vóór of na zijn studies gewerkt hebben als werknemer. Deze voorwaarde is ook vervuld als de loopbaan 'gelijkgestelde perioden' omvat (werkloosheid, enz.).
Enkel de jaren vanaf 1 januari van het jaar waarin de aanvrager 20 jaar wordt, kunnen in aanmerking worden genomen.

De volgende perioden kunnen worden beschouwd als studieperioden:      

 • de jaren waarin daglessen gevolgd zijn die een volledige cyclus omvatten. Een studiejaar begint op 1 september van een jaar en eindigt op 31 augustus van het volgende jaar. Er wordt alleen rekening gehouden met volledige studiejaren;
 • de periode van maximum twee jaar waarin een doctoraatsthesis wordt voorbereid;
 • de beroepsstages die vereist zijn door de aard van de studies en die onmiddellijk na de studies zijn gelegen.

Een studieperiode kan niet worden geregulariseerd wanneer deze periode kan worden toegekend in een andere Belgische of buitenlandse pensioenregeling.


Studiejaren in een andere lidstaat van EU, gevolgd door een tewerkstelling als werknemer in België en studiejaren in België, gevolgd door een tewerkstelling in een andere lidstaat van de EU kunnen ook worden geregulariseerd op voorwaarde dat er pensioenopbouw is in België.   

 
Wanneer en waar de aanvraag indienen?

Om een studieperiode, een periode tot voorbereiding van een doctoraatsthesis of een stageperiode te regulariseren, moet de aanvrager, binnen een termijn van 10 jaar na het beëindigen van de studies, een aangetekende brief sturen naar:

Federale Pensioendienst   
Dienst Regularisaties
Zuidertoren
1060 Brussel


Hoeveel is er te betalen?

De persoonlijke bijdrage (waarvan de bijdragevoet momenteel 7,5% bedraagt) wordt berekend op het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen. Dit bedraagt 1 636,10 EUR, op 1 september 2018, en is gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Men houdt rekening met het loon van de maand waarin de regularisatieaanvraag wordt ingediend.

De regularisatie van een studiejaar kost dus:        
1 636,10 EUR x 12 x 7,5% = 1 472,49 EUR (index 144,42 sinds 1 september 2018).
Voor de stageperioden en de perioden ter voorbereiding van een doctoraatsthesis wordt de bijdrage berekend op basis van de werkelijke duur van de te regulariseren periode.

Wanneer is er te betalen?

Voordat een definitieve beslissing genomen wordt, deelt de FPD de aanvrager het totaalbedrag van de te betalen bijdragen mee en laat hij ook weten welke de diverse betalingsmogelijkheden zijn.
In dit stadium kan de aanvrager nog altijd geheel of gedeeltelijk afzien van de aanvraag.

De bijdragen worden betaald:

 • ofwel in 1 keer, binnen de 6 maanden na de verzending van de definitieve beslissing;
 • ofwel gespreid over een periode van maximum 5 jaar in jaarlijkse betalingen, vanaf de datum van verzending van de beslissing. Voor de berekening van de jaarlijkse betalingen wordt er een intrestvoet van 6,5 % per jaar toegepast.

 


De aanvrager ontvangt automatisch een fiscaal attest voor de bedragen die in de loop van een jaar gestort zijn. Dit document kan worden gebruikt voor de belastingaangifte, op voorwaarde dat de aanvrager zelf de bijdragen betaald heeft.   

Wat is de invloed op het pensioen?

Alleen wanneer de bijdragen werkelijk werden betaald mag er rekening mee worden gehouden in de pensioenberekening. Een aanvraag volstaat dus niet om de regularisatie een invloed te laten hebben op de berekening van het pensioen.  

In de pensioenberekening wordt het minimumloon, waarop de bijdrage werd betaald, geherwaardeerd door het te vermenigvuldigen met de huidige index en te delen door de gemiddelde index van het jaar van de regularisatieaanvraag.

Op 1 september 2018 bedraagt de pensioenverhoging voor één geregulariseerd studiejaar: 
 • 327,22 EUR aan het gezinsbedrag
 • 261,78 EUR aan bedrag alleenstaande

De regularisatie van de studiejaren geeft niet altijd een pensioenverhoging.
Als u bijvoorbeeld een rustpensioen en een overlevingspensioen cumuleert, kan dit laatste pensioen verlaagd worden om het cumulatieplafond niet te overschrijden zodat het totaal pensioen dan ook niet zal verhogen. Soms moeten er in de pensioenberekening dagen worden weggelaten als de eenheid van loopbaan wordt overschreden en kunnen dit mogelijk de geregulariseerde studieperiodes zijn.
Opgepast: in deze gevallen worden de onnodig gestorte bijdragen niet terugbetaald 


Wat gebeurt er in geval van overlijden?

De rechten worden overgedragen aan de langstlevende echtgenoot. Als de overleden echtgenoot zijn studieperioden niet heeft geregulariseerd, heeft de langstlevende echtgenoot het recht om dit alsnog te doen. Dit dient te gebeuren binnen de 10 jaar na het einde van de studieperiode.

Welk stelsel is van toepassing op de leden van het vliegend personeel van de burgerluchtvaart en op de beroepsjournalisten?

De leden van het vliegend personeel van de burgerluchtvaart en de beroepsjournalisten kunnen eveneens studieperioden laten regulariseren. De loopbaanvoorwaarden wijken af van deze die hierboven zijn uiteengezet en de bijdragevoeten bedragen voor: 
 • het vliegend personeel van de burgerluchtvaart vanaf 1 januari 1964: 7,5% + 4,38% = 11,88%.
 • de beroepsjournalisten: 7,5% + 1% = 8,5%.


Kan u vroeger met pensioen door regularisatie van studieperiodes?

De geregulariseerde studieperiodes worden enkel opgenomen in de berekening van het pensioenbedrag maar tellen niet mee voor de loopbaanvoorwaarden voor het vervroegd pensioen.

 

   Sitemap
Laatste wijziging 24/09/2018 | Disclaimer

Deze site gebruikt cookies.
Ok, ik begrijp het