mypension.be
U bent hier: Professional De pensioenberekening De loopbaan Eenheid van loopbaan
Eenheid van loopbaan

Schrijf u in voor de e-news
Basic info in English
Formulieren
Betaaldatums

​​Ik heb een lange loopbaan. Wat telt mee voor de berekening van mijn pensioenbedrag? 

Werken loont altijd voor uw pensioen 

Maar tijdens uw loopbaan zijn er ook altijd perioden waarin u niet kan werken. U kan bijvoorbeeld ziek worden of uw job verliezen. Die inactieve dagen zijn in de meeste gevallen gelijkgesteld aan werken en tellen dus mee voor uw pensioen. 

Het aantal gelijkgestelde dagen dat kan meetellen voor uw pensioen hangt of van de lengte van uw loopbaan. 

Telt uw loopbaan minder dan 14 040 dagen? Dan tellen alle gelijkgestelde dagen mee voor uw pensioenberekening. Telkens we praten over 'dagen' gaat het over 'voltijdse dagequivalenten' (verkort 'VTE').

Telt uw loopbaan meer dan 14 040 dagen? Dan tellen,

 • inactieve dagen door werkloosheid, (pseudo)brugpensioen en SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) niet meer mee in de pensioenberekening, als ze plaats vinden na de eerste 14 ​040 dagen van uw loopbaan.
 • andere inactieve dagen mee als ze deel uitmaken van de 14 040 dagen die het meest pensioenopbrengst leveren. 


Deze wetgeving is heel complex. Op mypension.be houden we rekening met deze regels bij het berekenen van uw pensioen. Bekijk dus snel uw eigen pensioen op mypension.be

U wilt meer uitleg? Lees gerust verder!

Wanneer hebt u een volledige loopbaan?

U gaat op pensioen vanaf 1/1/2019

U gaat nog op pensioen in 2018

Het overlevingspensioen

De loopbaanbreuk voor de speciale stelsels

Wanneer hebt u een volledige loopbaan?

Een loopbaan wordt beschouwd als volledig voor de berekening van uw pensioen als die 14 040 dagen bevat, wat overeen komt met 45 jaren van 312 dagen (14 040 = 45 x 312).

Dus als u een hele lange loopbaan hebt, kan het zijn dat bepaalde dagen niet meetellen voor de berekening van uw pensioenbedrag. Dit noemen we de beperking tot de eenheid van loopbaan.

U gaat op pensioen vanaf 1/1/2019

De beperking van uw loopbaan gebeurt in 3 stappen:

 

Bekijk onze voorbeelden om het principe beter te begrijpen.

Stap 1: de beperking van uw globale beroepsloopbaan
Wat is de globale beroepsloopbaan?
Wanneer hebt u een ‘volledige’ globale beroepsloopbaan?
U hebt een ‘volledige’ globale beroepsloopbaan. Wat zijn de gevolgen?
Uitzonderingen 

 
Wat is de ‘globale beroepsloopbaan’?

De globale beroepsloopbaan bestaat uit alle dagen die kunnen meetellen voor uw pensioen in België of het buitenland. De dagen van de volgende pensioenstelsels tellen mee voor uw globale beroepsloopbaan:

 • Belgisch pensioenstelsel voor:
  • werknemers;
  • zelfstandigen;
  • ambtenaren;
  • politieke mandatarissen;
  • Belgisch pensioenstelsel voor:
 • Buitenlandse pensioenstelsels met uitzondering van de pensioenstelsels onderworpen aan de Europese verordeningen of bilaterale verdragen.
 • Pensioenstelsels van internationale en supranationale organisaties.

Tellen niet mee:
 • De dagen op basis van de loopbaan van uw ex-huwelijkspartner waarvoor u recht heeft op het pensioen als uit de echtgescheiden echtgenoot. Alleen de eigen loopbaanperiodes worden meegeteld.
 • Buitenlandse pensioenstelsels die onderworpen zijn aan de Europese verordeningen of bilaterale verdragen.


Wanneer hebt u een ‘volledige’ globale beroepsloopbaan?

Uw globale beroepsloopbaan is volledig als ze 14 040 dagen telt. 

U hebt een ‘volledige’ globale beroepsloopbaan bereikt. Wat zijn de gevolgen?

1. Werkdagen na de 14 040ste dag = tellen zeker mee voor uw pensioenbedrag 

Alle werkdagen die plaatsvinden na de volledige globale beroepsloopbaan tellen mee voor de berekening van uw werknemerspensioen. Met andere woorden, als u verder werkt na de 14.040ste dag bouwt u verder pensioenrechten op.
Voor deze werkdagen wordt het aandeel in het pensioen dus gegarandeerd.

 
Bekijk onze voorbeelden om het principe beter te begrijpen. 

2. Werkloosheidsdagen na de 14 040ste dag = tellen niet voor uw pensioenbedrag   

Hebt u perioden zonder werk na het bereiken van de volledige globale beroepsloopbaan? Dan tellen die werkloosheidsdagen niet mee voor de berekening van uw werknemerspensioen en leveren dus geen pensioen op.
Het gaat over de volgende werkloosheidsdagen:

 • volledige onvrijwillige werkloosheid (geen tijdelijke werkloosheid)
 • brugpensioen
 • werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)
 • pseudo brugpensioen


Deze werkloosheidsdagen worden definitief verwijderd uit de beroepsloopbaan.

Bekijk onze voorbeelden om beter te begrijpen

Uitzonderingen: overgangsmaatregelen

In 2 situaties houden we toch rekening met deze werkloosheidsdagen, zelfs als ze plaatsvinden na de 14 040ste dag:

 • Als uw globale beroepsloopbaan volledig is vóór 01/09/2017.
 • Op het moment dat u de volledige globale beroepsloopbaan bereikt, voldoet u nog niet aan de voorwaarden om vervroegd met pensioen te gaan. In dit geval tellen alle werkloosheidsdagen wel mee tot aan uw vroegst mogelijke pensioendatum als werknemer. Na uw vroegst mogelijke pensioendatum verwijderen we de definitief uit uw beroepsloopbaan.

Belangrijk: Deze dagen zijn niet gegarandeerd in uw pensioenberekening. Ze kunnen in een latere stap van uw pensioenberekening nog worden verwijderd uit uw loopbaan, als ze niet tot uw 14 040 meest voordelige dagen behoren (interne en externe beperking van uw werknemersloopbaan).

Stap 2: de beperking van uw werknemersloopbaan (= interne beperking)

Voor de beperking van uw werknemersloopbaan bekijken we de dagen:

 • van uw persoonlijke loopbaan als werknemer
 • van de loopbaan van uw ex-huwelijkspartner die u recht geven op het werknemerspensioen als uit de echtgescheiden echtgenoot (dit verschilt van de globale beroepsloopbaan).

Als uw werknemersloopbaan 14 040 dagen overschrijdt, verwijderen we de minst voordelige dagen voor de berekening van uw pensioen. We mogen maximum 1 560 dagen verwijderen.

De beperking van de werknemersloopbaan wordt de interne beperking genoemd.

Stap 3: De beperking van uw werknemersloopbaan als u een gemengde loopbaan hebt, met uitzondering van deze als zelfstandige (= externe beperking)

Als u een gemengde loopbaan hebt, dan bekijken we voor de beperking van uw werknemersloopbaan de dagen:

 • van uw persoonlijke loopbaan als werknemer
 • van de loopbaan van uw ex-huwelijkspartner die u recht geven op het werknemerspensioen als uit de echtgescheiden echtgenoot
 • evenals de dagen afkomstig uit de volgende andere pensioenstelsels:
  • Belgisch pensioenstelsel voor:
   • ambtenaren;
   • politieke mandatarissen;
   • overzeese sociale zekerheid.
  • Buitenlandse pensioenstelsels met uitzondering van de pensioenstelsels onderworpen aan de Europese verordeningen of bilaterale verdragen.
  • Pensioenstelsels van internationale en supranationale organisaties.

Als de som van uw loopbaan als werknemer en die van uw loopbaan in andere stelsel(s), 14 040 dagen overschrijdt, dan verwijderen we de minst voordelige dagen als werknemer voor de berekening van uw werknemerspensioen. We mogen maximum 1 560 dagen verwijderen.

Als we de werknemersloopbaan beperken om rekening te houden met de dagen uit de andere pensioenstelsels, dan spreken we van de ’externe beperking’.

Belangrijk! De dagen als zelfstandige tellen niet mee voor de externe beperking van de werknemersloopbaan, want bij de berekening van het zelfstandigenpensioen wordt de loopbaan als zelfstandigen al intern (enkel rekening houdend met de loopbaan als zelfstandige) en extern (rekening houdend met de loopbaan als zelfstandige en met andere loopbanen waaronder werknemer) beperkt.

Slotresultaat = een pensioen in 2 delen

Uw werknemerspensioen wordt dus een som van:  

 1. het pensioen voor de werkdagen na het bereiken van de globale beroepsloopbaan
  +
 2. het pensioen voor de 14.040 voordeligste werknemersdagen na de interne en externe beperking van de werknemersloopbaan.

Bekijk onze voorbeelden om het beter te begrijpen.

Voorbeelden

Uw globale beroepsloopbaan is volledig als u 14 040 dagen bereikt. Voor de leesbaarheid van de volgende voorbeelden noemen we het jaar waarin dit aantal dagen wordt bereikt het ‘kanteljaar’.

Voorbeeld 1: alleen een werknemersloopbaan
Voorbeeld 2: alleen een werknemersloopbaan, maar met ziektedagen
Voorbeeld 3: loopbaan als werknemer en als zelfstandige
Voorbeeld 4: loopbaan als werknemer, als zelfstandige en als ambtenaar

Voorbeeld 1: alleen een werknemersloopbaan

De loopbaan als werknemer van Jan start in 1970 en eindigt eind 2019. Hij neemt zijn pensioen vanaf 01/01/2020.

Stap 1: De effectieve werkdagen na het bereiken van de volledige globale beroepsloopbaan garanderen

Eind december 2015 bereikt Jean 13 751 dagen. Hij bereikt de 14 040ste dag dus in de loop van 2016 (= kanteljaar).

 • 2016: 312 arbeidsdagen
 • 2017: 312 arbeidsdagen
 • 2018: 312 arbeidsdagen
 • 2019: 312 arbeidsdagen

De effectieve werkdagen vanaf 2016 worden gegarandeerd: 312 + 312 + 312 + 312 = 1 248 dagen.

Stap 2: Interne beperking

Voor Jan’s loopbaan als werknemer is er geen beperking tot de eenheid. De 1 248 gegarandeerde effectieve werkdagen tellen niet mee voor deze berekening. Voor de interne beperking houden we dus alleen rekening met de dagen die voorafgaan aan het kanteljaar: 13 751 dagen < 14.040 dagen = geen interne beperking.

Stap 3: Externe beperking

Aangezien Jan enkel als werknemer heeft gewerkt en er geen andere loopbaan is, wordt de externe beperking niet toegepast.

Resultaat: rustpensioen(en)

Zijn rustpensioen als werknemer zal dus bestaan uit:

 • Het pensioenbedrag voor de 1 248 gegarandeerde effectieve werkdagen vanaf het kanteljaar (2016).
  +
 • Het pensioenbedrag voor de 13 751 dagen uit zijn werknemersloopbaan vóór het kanteljaar.

 

Voorbeeld 2: alleen een werknemersloopbaan, maar met ziektedagen

Berts loopbaan als werknemer start midden 1973 en loopt tot einde 2020. Hij neemt zijn pensioen vanaf 01/01/2021.

Stap 1: de effectieve werkdagen na het bereiken van de volledige globale beroepsloopbaan garanderen

Eind december 2017 bestaat Berts globale beroepsloopbaan uit 13 884 dagen. De 14 040ste dag wordt dus bereikt in de loop van 2018 (= kanteljaar).

 • 2018: 212 arbeidsdagen + 100 gelijkgestelde dagen ziekte
 • 2019: 212 arbeidsdagen + 100 gelijkgestelde dagen ziekte
 • 2020: 312 gelijkgestelde dagen ziekte

De effectieve werkdagen vanaf 2018 worden gegarandeerd: 212 + 212 = 424 dagen.

De 512 dagen wegens ziekte worden niet geschrapt uit de beroepsloopbaan van Bert, maar zijn niet gegarandeerd.

Stap 2: Interne beperking

Voor de interne beperking van Berts loopbaan als werknemer wordt de volgende loopbaan in aanmerking genomen:

13 884 dagen voor kanteljaar

+ 512 dagen ziekte na kanteljaar

14.396 > 14 040 = 356 dagen te schrappen

De 424 gegarandeerde effectieve werkdagen tellen niet mee voor deze berekening.

De eenheid wordt dus overschreden met 356 dagen. We zullen dus uit de werknemersloopbaan de 356 minst voordelige dagen verwijderen voorde berekening van het werknemerspensioen.

Stap 3: Externe beperking

Aangezien Bert enkel als werknemer heeft gewerkt, is er geen andere loopbaan en moeten we de externe beperking niet toepassen.

Resultaat: rustpensioen(en)

Zijn rustpensioen werknemer zal bestaan uit:

 • Het pensioenbedrag voor de 424 gegarandeerde effectieve werkdagen vanaf het kanteljaar (2018). +
 • Het pensioenbedrag voor de 14 040 dagen die overblijven na de interne beperking.

 

Voorbeeld 3: loopbaan als werknemer en als zelfstandige

Mark begint midden 1973 te werken. Hij neemt zijn pensioen vanaf 01/01/2021. Hij heeft afwisselend gewerkt als werknemer en als zelfstandige. Vanaf 2019 stapt hij volledig in het SWT-stelsel (werkloosheid met bedrijfstoeslag).

Stap 1: de effectieve werkdagen na het bereiken van de globale beroepsloopbaan garanderen

Eind december 2017 bestaat Marks globale beroepsloopbaan uit 13 884 dagen, waarvan 12 636 als werknemer en 1 248 als zelfstandige. De 14 040ste dag bereikt hij dus in de loop van 2018 (= kanteljaar).

 • 2018: 312 arbeidsdagen
 • 2019: 312 gelijkgestelde dagen ‘SWT, werkloosheid met bedrijfstoeslag’
 • 2020: 312 gelijkgestelde dagen ‘SWT, werkloosheid met bedrijfstoeslag’

De effectieve werkdagen vanaf 2018 worden gegarandeerd: 312 dagen.

De dagen SWT na 2018 worden verwijderd uit de beroepsloopbaan van Mark en leveren geen pensioen op: 624 dagen.

Stap 2: Interne beperking

Voor de interne beperking van Mark zijn loopbaan als werknemer worden alleen de 12 636 arbeidsdagen als werknemer vóór het kanteljaar (2018) in aanmerking genomen. De dagen als zelfstandige worden hiervoor niet meegeteld.

Aangezien 12 636 < 14 040 wordt de eenheid niet overschreden en passen we de interne beperking niet toe.

Stap 3: Externe beperking

Aangezien Mark enkel als werknemer en als zelfstandige heeft gewerkt, wordt zijn loopbaan niet verder beperkt. Voor de externe beperking wordt immers geen rekening gehouden met de loopbaan als zelfstandige.

Resultaat: rustpensioen(en)

Het rustpensioen als werknemer zal bestaan uit:

 • Het pensioenbedrag voor de 312 gegarandeerde effectieve werkdagen vanaf het kanteljaar (2018)
  +
 • Het pensioenbedrag voor de 12 636 dagen die overblijven na de interne beperking.

Mark heeft ook recht op een pensioen als zelfstandige voor de 1 248 dagen als zelfstandige.

Voorbeeld 4: loopbaan als werknemer, als zelfstandige en als ambtenaar

Pieters loopbaan start in 1972 en loopt tot einde 2019. Hij neemt zijn pensioen op 01/01/2020. Hij werkt afwisselend als werknemer en zelfstandige. Vanaf 1981 wordt hij vastbenoemd ambtenaar.

 
 Jaar   Stelsel   Dagen 
1972werknemer312 arbeidsdagen
1973werknemer156 arbeidsdagen + 156 gelijkgestelde dagen werkloosheid
1974werknemer
zelfstandige
78 arbeidsdagen
234
1975zelfstandige312
1976zelfstandige312
1977werknemer312 gelijkgestelde dagen werkloosheid
1978werknemer312 gelijkgestelde dagen werkloosheid
1979werknemer312 gelijkgestelde dagen werkloosheid
1980werknemer312 gelijkgestelde dagen werkloosheid
1981 - 2019ambtenaar11 345 dagen als vastbenoemd ambtenaar

 

Stap 1: de effectieve werkdagen na het bekomen van de globale beroepsloopbaan garanderen

In deze berekening worden de arbeidsdagen als zelfstandige alleen gebruikt om het kanteljaar van de werknemersloopbaan vast te stellen. Zoals we uitleggen in voorbeeld 3 tellen de dagen als zelfstandige niet mee.

Er zijn geen effectieve werkdagen als werknemer vanaf het kanteljaar. We moeten dus geen dagen als werknemer garanderen.

Er zijn ook geen dagen volledige werkloosheid vanaf het jaar volgend op het kanteljaar. We moeten dus ook geen dagen als werknemer verwijderen.

Stap 2: Interne beperking

Voor de uitvoering van de interne beperking vertrekken we van de volledige loopbaan werknemer = 1 950 dagen. Er is geen overschrijding van de interne eenheid en dus geen interne beperking.

Stap 3: Externe beperking

Voor de uitvoering van de externe beperking vertrekken we van de volledige loopbaan werknemer en van de loopbaan als ambtenaar:

1 950

+ 11 345

= 13.295 < 14040.

Er is geen overschrijding van de externe eenheid en dus geen externe beperking.

Resultaat: pensioen(en)

Pieters rustpensioen als werknemer zal bestaan uit het pensioenbedrag voor de 1 950 dagen als werknemer. Pieter ontvangt ook een pensioen voor zijn loopbaan in het ambtenarenstelsel en voor zijn loopbaan in het zelfstandigenstelsel.

U gaat nog op pensioen in 2018

Uw loopbaan wordt beperkt tot de 14 040 meest voordelige dagen voor de berekening van uw werknemerspensioen.

U gaat met pensioen ten laatste op 31/12/2018? Dan gebeurt de beperking van uw loopbaan gebeurt in 2 stappen:

 • Stap 1: de beperking van uw werknemersloopbaan (= interne beperking)
En als u een loopbaan hebt in verschillende stelsels, met uitsluiting van dit van zelfstandigen:
 • Stap 2: de beperking van uw werknemersloopbaan in geval van gemengde loopbaan (= externe beperking)

 

Stap 1 en 2 volgen de hierboven beschreven regels over de interne en externe beperking van de werknemersloopbaan.

Het overlevingspensioen

Wat gebeurt er met het overlevingspensioen of de overgangsuitkering?

Alle beschreven regels voor het rustpensioen zijn van toepassing.

Bij een overlevingspensioen of een overgangsuitkering gebaseerd op de loopbaan van een persoon overleden voor de ingang van zijn pensioen, is het aantal niet te overschrijden dagen gelijk aan de noemer van de gebruikte breuk voor de berekening van het overlevingspensioen of de overgangsuitkering vermenigvuldigd met 312 dagen.

De noemer van de breuk komt overeen met het aantal jaren tussen het jaar van de 20e verjaardag en het jaar vóór dit van het overlijden.

De loopbaanbreuk voor de speciale stelsels

Wat gebeurt er als de loopbaanbreuk niet overeenkomt met /14 040?

In dit geval wordt de formule voor de berekening van de noemer van uw loopbaanbreuk omgezet in /45. Wat het geval is voor de speciale stelsels. Daarna wordt de breuk omgezet in dagen, zodat de loopbaanbreuk altijd uitgedrukt wordt in dagen, met een noemer van 14 040.

Een voorbeeld?

U hebt 3 jaar gewerkt als ondergronds mijnwerker en 40 jaar als werknemer? Uw loopbaanbreuk wordt als volgt berekend:

Loopbaan als werknemer: 40 jaar.

Loopbaan als ondergrondse mijnwerker: 3 jaar.

 • Loopbaanbreuk als werknemer:                                                                                   12 480/14 040
 • Loopbaanbreuk als ondergrondse mijnwerker: 3/30 uitgedrukt in /45 = 3 x 1,5             1 404/14 040
 • Totaal:                                                                                                                           13 884/14 040

 

   Sitemap
Laatste wijziging 14/08/2018 | Disclaimer

Deze site gebruikt cookies.
Ok, ik begrijp het