mypension.be
Samendrukking tot voltijdse dagen bij deeltijdse tewerkstelling

Schrijf u in voor de e-news
Basic info in English
Formulieren
Betaaldatums

In België bedraagt de wettelijke pensioenleeftijd 65 jaar, zowel voor mannen als vrouwen.
Het rustpensioen kan ingaan op de eerste dag van de maand die volgt op de 65ste verjaardag; m.a.w. wie in februari jarig is, kan in maart zijn pensioen opnemen.
In bijzondere stelsels is een preferentiële leeftijd ingevoerd voor bepaalde categorieën werknemers (mijnwerkers, zeevarenden, vliegend personeel van de burgerluchtvaart).

 • Het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd betekent niet dat het pensioen verplicht is: als de werkgever akkoord gaat, is blijven werken mogelijk. In dat geval moet dan op het gewenste ogenblik een pensioenaanvraag worden ingediend. Een andere mogelijkheid is pensioen in combinatie met een (beperkte) beroepsactiviteit.
 • Betalingen van sociale uitkeringen (ziekte, werkloosheid, brugpensioen…) worden echter stopgezet bij het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd. Wie een sociale uitkering ontvangt, moet het pensioen dus op de wettelijke leeftijd opnemen.
Vervroegde ingangsdatum

Voorwaarde

Voor pensioenen die ingaan vóór 1 januari 2013 is een loopbaan van 35 jaar vereist om het recht op vervroegd pensioen te openen.
Vanaf 2013 tot 2016 is er een overgangsperiode waarbij leeftijds- en loopbaanvoorwaarden geleidelijk worden verhoogd volgens het onderstaande schema:

Datum Minimumleeftijd Loopbaanvoorwaarde Uitzonderingen lange loopbanen
2012 60 jaar 35 jaar /
2013 60,5 jaar 38 jaar 60 jaar, bij loopbaan van 40 jaar
2014 61 jaar 39 jaar 60 jaar, bij loopbaan van 40 jaar
2015 61,5 jaar 40 jaar 60 jaar, bij loopbaan van 41 jaar
vanaf 2016 62 jaar 40 jaar 60 jaar, bij loopbaan van 42 jaar
61 jaar, bij loopbaan van 41 jaar


Een kalenderjaar telt mee voor de loopbaanvoorwaarde als een tewerkstelling kan worden bewezen die 'gewoonlijk en hoofdzakelijk' is. Dit betekent dat de betrokkene in het kalenderjaar minstens één derde van een voltijds arbeidsregime heeft gepresteerd.

Als de betrokkene aan meerdere pensioenregelingen onderworpen is, kunnen we ook rekening houden met tijdvakken die worden aangenomen door de andere Belgische pensioenregelingen (zelfstandigen, openbare dienst, DOSZ) of, in kader van de internationale overeenkomsten, door de buitenlandse pensioenregelingen.

Wanneer de beroepsloopbaan volledig werd onderbroken zonder enige vorm van gelijkstelling om een kind, jonger dan 6 jaar, op te voeden kunnen we met extra maximum 36 maanden rekening houden om aan de loopbaanvoorwaarden te voldoen als: 
 • Kinderbijslag werd toegekend;
 • De beroepsactiviteit hernomen werd voor het einde van het vijfde kalenderjaar dat volgt op de onderbreking;
 • De hernomen beroepsactiviteit ten minste 1 jaar werd uitgeoefend en die pensioenrechten opent. 

Geregulariseerde studieperiodes of periodes van vrijwillige verzekering komen niet in aanmerking om te voldoen aan de loopbaanvoorwaarden.

Voor sommige werknemers die in 2012 net niet aan de voorwaarden voldeden, is er ook een uitzondering voorzien als ze op 31 december 2012 tussen 57 en 61 jaar zijn (geboren vóór 1 januari 1956) en net niet aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voldoen. Zij kunnen uitzonderlijk toch nog ten vroegste op 62 jaar met pensioen na een loopbaan van 37 jaar volgens het onderstaande schema:

Overgangsmaatregelen bijna-gepensioneerden
Leeftijd op 31.12.2012 Aantal kalenderjaren van de loopbaan op 31.12.2012 Leeftijd vervroegd pensioen
61 34 64
60 34 63
33 64
59 36 62
35 62
34 62
33 63
32 64
58 35 62
34 62
33 62
32 63
57 34 62
33 62
32 62

Wegens een te korte loopbaan zouden deze werknemers de ingangsdatum van hun pensioen met drie tot vijf jaar moeten uitstellen terwijl dit nu wordt beperkt tot twee jaar.


Behoud van opening recht op een vervroegd pensioen

Zodra een werknemer op een bepaald ogenblik voldoet aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden om met vervroegd pensioen te gaan, behoudt hij dat recht. Hij kan dus later altijd met vervroegd pensioen gaan, ook al voldoet hij op die latere ingangsdatum niet aan de strengere voorwaarden die dan gelden. Met andere woorden: wie in 2012 voldeed aan de voorwaarden voor vervroegd pensioen, kan met vervroegd pensioen gaan in 2013, 2014, 2015,… ook al gelden er dan andere en strengere voorwaarden. 

Voorbeelden

Enkele voorbeelden in verband met de vervroegde ingangsdatum van het pensioen.

Uitzonderingen

 • Het vervroegd pensioen kan niet worden toegekend aan de gerechtigden op een voltijdse SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, vroeger bekend onder de naam “conventioneel brugpensioen”): voor hen geldt de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar en wordt dus steeds een ambtshalve onderzoek opgestart.

 • Werknemers die schriftelijk en individueel met hun werkgever waren overeengekomen dat ze met vervroegd pensioen gingen, behouden deze mogelijkheid aan de vroegere voorwaarden (ten vroegste op 60 jaar en met 35 jaren loopbaan).

  Het gaat hier om uitstapprocedures die werden opgestart vóór 28 november 2011 in het kader van het arbeidsreglement, een collectieve arbeidsovereenkomst, tijdskrediet, loopbaanonderbreking,…

  Om van deze uitzonderingsmaatregelen gebruik te kunnen maken moet de toekomstige gepensioneerde de nodige bewijzen voorleggen aan de FPD. 

 • Werknemers waarvan de opzegtermijn inging vóór 1 januari 2012 en eindigt na 31 december 2012 kunnen op het einde van die opzeggingstermijn toch vervroegd met pensioen gaan.

 • Werknemers die vóór 28 november 2011 schriftelijk en individueel met hun werkgever waren overeengekomen om met pensioen te gaan behouden die mogelijkheid aan de vroegere voorwaarden (ten vroegste op 60, met 35 jaren loopbaan).

  Deze overeenkomst moet wel afgesloten zijn:
  1. buiten het conventioneel brugpensioen;
  2. in het kader van een arbeidsreglement, een collectieve arbeidsovereenkomst of een pensioenreglement.

 • Werknemers die vóór 28 november 2011 een aanvraag tot vervroegd pensioen ingediend hebben, behouden die mogelijkheid van vervroegd pensioen aan de vroegere voorwaarden (ten vroegste op 60, met 35 jaren loopbaan).

Hoe wordt het bewijs geleverd van een 'gewone en hoofdzakelijke tewerkstelling' in de pensioenregeling voor werknemers? 

 • De kalenderjaren vanaf 1992: de individuele rekening vermeldt het aantal dagen en uren dat iemand heeft gewerkt, en het arbeidsregime (m.a.w. het aantal uren dat met een voltijdse tewerkstelling overeenstemt). De verhouding tussen een voltijdse tewerkstelling en het aantal uren werkelijke tewerkstelling bepaalt het in aanmerking te nemen aantal dagen voltijdse tewerkstelling. Dit aantal moet ten minste 104 bedragen.

 • De kalenderjaren van 1977 tot en met 1991: het totaal aantal arbeidsdagen en/of gelijkgestelde dagen moet gelijk zijn aan 104 voltijdse dagen. Bovendien moet het resultaat van de berekening (zie hieronder) ten minste 0,33 bedragen.  W = werkelijk loon
  MW = minimumloon
  AD = aantal dagen van gelijkstelling

 • De kalenderjaren van 1955 tot en met 1977: het totaal aantal arbeidsdagen en/of gelijkgestelde dagen moet gelijk zijn aan 104 voltijdse dagen.

 • De kalenderjaren vóór 1955: betrokkene moet minstens 185 dagen van vier uur per dag (1.480 uur in totaal) hebben gewerkt.

  Opgelet: de loopbaan die in aanmerking wordt genomen voor de loopbaanvoorwaarde (35 jaar) kan enigszins afwijken van de loopbaan die in aanmerking wordt genomen voor de berekening van het rustpensioen werknemer.

 • Jaren die meetellen voor de loopbaanvoorwaarde, maar niet voor de berekening:

  • Als de betrokkene de loopbaan tijdelijk heeft onderbroken om een kind op te voeden (jonger dan 6 jaar) en zich niet in een periode van gelijkstelling bevond (zoals ziekte, invaliditeit of werkloosheid), mag deze periode van onderbreking (maximum 3 jaar) worden bijgeteld voor de loopbaanvoorwaarde.

   Er moet aan 2 voorwaarden worden voldaan:
    
   1. kinderbijslag ontvangen;
   2. de beroepsactiviteit hernemen binnen de 5 kalenderjaren (te rekenen vanaf het begin van de onderbreking), gedurende minstens één jaar.

  • De betrokkene krijgt geen pensioen voor deze periode, ze telt enkel mee voor het openen van het recht op het vervroegd pensioen.

  • Het ingangsjaar van het pensioen kan worden meegeteld voor het openen van het recht op het vervroegd pensioen volgens dezelfde voorwaarden (minstens 104 geldige dagen na samendrukking) terwijl het nooit in aanmerking komt voor de berekening van het pensioen.

 • Jaren die meetellen in de berekening, maar niet voor de loopbaanvoorwaarde

  Geregulariseerde studieperiodes tellen mee voor de berekening van het pensioen, maar tellen niet mee voor de loopbaanvoorwaarde. Hetzelfde geldt voor de jaren die gedekt zijn door vrijwillige bijdragen en de jaren als uit de echt gescheiden echtgenoot.

Is het bedrag van het rustpensioen als werknemer kleiner als de ingangsdatum wordt vervroegd?


Als een persoon beslist zijn pensioen vervroegd op te nemen, is de duur van de loopbaan korter wat een vermindering van het pensioenbedrag tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld:
de loopbaan is begonnen op de leeftijd van 20 jaar en het pensioen gaat in op 60 jaar. Dan zal de totale duur van de diensten die in aanmerking worden genomen 40 jaar bedragen, en dit terwijl die duur 45 jaar zou geweest zijn als het pensioen was ingegaan op 65 jaar. Als de pensioenopbouw tijdens de laatste jaren gelijk blijft, bedraagt de vermindering van het pensioenbedrag ongeveer 12,5 % (5 jaren op 40 stemt overeen met 1/8). Maar de vermindering is vaak groter omdat het pensioenbedrag dat is toegekend voor de laatste jaren, vaak veel hoger is dan het bedrag dat is toegekend voor de eerste jaren van de loopbaan; de lonen aan het begin van de loopbaan zijn, zelfs geherwaardeerd, in principe immers veel lager dan die aan het einde van de loopbaan.
Bovendien kan door langer te werken eventueel nog een pensioenbonus worden toegekend.

Meer informatie over de pensioenbonus.

 

   Sitemap
Laatste wijziging 06/09/2016 | Disclaimer

Deze site gebruikt cookies.
Ok, ik begrijp het