mypension.be
Welke perioden komen in aanmerking voor de berekening van het pensioen als zeevarende?

Schrijf u in voor de e-news
Basic info in English
Formulieren
Betaaldatums
Sinds 1 januari 1968 worden de arbeidsdagen en de gelijkgestelde dagen ingeschreven op de individuele pensioenrekening. Tot en met 31 december 1967 bleken deze uit de inschrijving op de monsterrol.

Vanaf 1955 is een tewerkstelling gewoonlijk en hoofdzakelijk wanneer als ze ten minste met een derde van een voltijdse activiteit overeenstemt.

 • Arbeidsdagen = Vaartdagen en dagen Shoregang (en voor officieren de dagen Verlof).

  Een jaar vóór 1955 is geldig als zeevarende als er minstens 185 dagen als zeevarende zijn bewezen.

  Voorbeeld: 184 dagen bewezen als zeevarende + 1 dag als arbeider. Het jaar wodt toegekend als arbeider en niet als zeevarende.

  Tot 1980 gelden andere loongrenzen dan voor andere werknemers.

  Vaartdagen zijn steeds vermeld aan 30 dagen per maand. Sociaal Zekerheidsstelsel in België is gebaseerd op de 6 dagen week (26 dagen per maand). Vaartdagen worden dus voor de berekening vermenigvuldigd met 26/30 (=0.866) om deze terug te brengen naar de 6 dagen week
  Vanaf 1981 gelden dezelfde loongrenzen als voor de andere werknemers.

  Vanaf 1 januari 1991 heeft elke zeevarende die ingeschreven is bij de Belgische Pool der Zeelieden en vaart onder Luxemburgse vlag, voor deze prestaties recht op een Belgisch pensioen als zeevarende, ongeacht zijn nationaliteit. 

 • Gelijkgestelde dagen
   
  • Ziekte, Arbeidsongeval, Pool (= werkloosheid), (en voor de lagere zeemannen de dagen verlof).

   Indien de som van de arbeidsdagen en de gelijkgestelde dagen meer dan 312 dagen bedraagt, worden de vaartdagen vermenigvuldigd met 0,866.
   Eén maand "vaart" als zeevarende bedraagt immers 30 dagen, terwijl een maand als werknemer 26 dagen bedraagt, 26/30 = 0,866.

   Vóór 1 januari 1945 worden maximum 21 dagen, die liggen tussen een afmonstering en een nieuwe aanmonstering, gelijkgesteld, indien het pensioen in 40sten wordt uitgedrukt (niet in 14den, want deze dagen zijn geen vaartdagen).

  • Militaire dienst wordt gelijkgesteld indien

   • De laatste tewerkstelling als zeevarende was en periode van militaire dienst hier direct op aansloot
   • Men voor de militaire dienst niet verzekeringsplichtig is geweest uit hoofde van zijn tewerkstelling als zeevarende, doch dit wel is geweest binnen de 6 maanden volgend op het eind van zijn diensttijd en dit gedurende minstens één jaar is gebleven.
   • Vanaf 01/07/2017 is er een belangrijke versoepeling:

    Als na de periode militaire dienstplicht als eerste een tewerkstelling als zeevarende volgt en periode militaire dienst wordt in geen ander stelsel (ambtenaar – zelfstandige) gelijkgesteld

    Zie ook algemene nieuwe regeling (link naar de Militaire dienst)

  • De studieperioden aan de Hogere Zeevaartschool, indien het pensioen wordt uitgedrukt in 40sten (niet in 14den , want de dagen van de studieperioden zijn geen vaartdagen).

   Voorwaarden voor gelijkstelling van de studieperioden.

   De studie moet toegelaten zijn  door het Beheerscomité van de Pool der Belgische Zeelieden en betrokkene moet binnen de 6 maanden na de studie op gewoonlijke en hoofdzakelijke wijze (terug) tewerkgesteld zijn als zeevarende gedurende ten minste 1 jaar.

 

   Sitemap
Laatste wijziging 01/02/2017 | Disclaimer

Deze site gebruikt cookies.
Ok, ik begrijp het