mypension.be
U bent hier: Professional Uitkeringen van de FPD De IGO
De IGO

Schrijf u in voor de e-news
Basic info in English
Formulieren
Betaaldatums
​De Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een uitkering die toegekend wordt aan 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken. Sinds 2001 vervangt ze het vroegere 'gewaarborgd inkomen'.

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe regels voor de IGO, die hieronder beschreven worden.

Wie een IGO geniet die toegekend is volgens de oude regels blijft het recht behouden volgens de oude regels. De huidige betalingsvoorwaarden zijn echter wel van toepassing en de FPD kan het recht herzien op basis van de nieuwe regels omwille van een feit dat zich voordoet na 31 december 2013.

Voornaamste wijzigingen vanaf 2014: 

  • Bij het delen van de inkomsten wordt nog enkel rekening gehouden met eigen kinderen, die effectief op hetzelfde adres ingeschreven zijn.
  • Wettelijke samenwoonst wordt gelijkgeschakeld met het huwelijk.
  • Kinderen die samenwonen met hun ouders worden niet meer benadeeld.
  • Het IGO-bedrag zal minder schommelen omdat het niet meer afhankelijk is van bestaansmiddelen van samenwonenden, waardoor het middelenonderzoek ook vlotter zal verlopen.
  • Wie een IGO geniet houdt meer over als hij nog verder werkt.
  • Strengere controle op de verblijfsvoorwaarden.
  • Wie langer dan 6 maanden onafgebroken in het buitenland verblijft verliest het recht op zijn IGO.
  • Bij een overlijden kunnen via de nalatenschap eerdere aangiftes van bestaansmiddelen worden nagekeken.

Om na te gaan of iemand recht heeft op de IGO, worden eerst alle bestaansmiddelen van de betrokkene en van de eventuele huwelijkspartner of wettelijk samenwonende in kaart gebracht. Hij moet ook voldoen aan de voorwaarden op gebied van leeftijd, nationaliteit en woonplaats. 

Wanneer iemand op 65 (of ouder) zijn pensioen aanvraagt of wanneer een bruggepensioneerde de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, onderzoekt de Federale Pensioendienst automatisch of hij recht heeft op een IGO op voorwaarde dat 90% van de uitbetaalde pensioenen lager is dan het basisbedrag of verhoogd basisbedrag van de IGO. 65-plussers die denken recht te hebben op een IGO, kunnen altijd zelf ook een aanvraag indienen bij de FPD. 

Als de aanvraag aanvaard wordt, zal de betrokkene een bedrag ontvangen dat rekening houdt met zijn gezinssituatie.
  • Het basisbedrag is van toepassing als de betrokkene zijn hoofdverblijfplaats deelt met één of meer personen.
  • Het verhoogde bedrag wordt toegekend aan aanvragers die alleen wonen, dat wil zeggen dat ze hun hoofdverblijfplaats niet delen met andere personen.

De maximum maandbedragen zijn :
Datum Index Basisbedrag Verhoogd basisbedrag
01/09/2018             144,42             745,57 EUR 1 118,36 EUR


De voorwaarden die vervuld moeten zijn om een IGO te bekomen
Hoe moet een IGO-aanvraag ingediend worden? 
De berekening van het bedrag van de IGO 

 

   Sitemap
Laatste wijziging 04/09/2018 | Disclaimer

Deze site gebruikt cookies.
Ok, ik begrijp het