mypension.be
Pensioenleeftijd

Vraag uw pensioen aan
Formulieren
Overzicht eID-toepassingenWettelijke pensioenleeftijd

In België is de wettelijke pensioenleeftijd 65 jaar. Uw rustpensioen gaat dus in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin u 65 wordt.
Enkel in bijzondere stelsels kan de normale pensioenleeftijd verschillen volgens de categorie (mijnwerkers, zeevarenden, vliegend personeel van de burgerluchtvaart).
De wettelijke pensioenleeftijd wordt in 2025 verhoogd tot 66 jaar en in 2030 tot 67 jaar.

 • Als werknemer bent u niet verplicht om met pensioen te gaan: u kunt nog verder werken. Dat resulteert meestal ook in een hoger pensioen. Als u ervoor gekozen hebt om na de wettelijke pensioenleeftijd verder te werken, moet u wel een pensioenaanvraag indienen wanneer u op een later tijdstip met pensioen wenst te gaan.
 • Eventueel kunt u uw pensioen ook combineren met een beroepsactiviteit.
 • Wanneer u een sociale uitkering (ziekte, werkloosheid, brugpensioen…) ontvangt, stopt die automatisch wanneer u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt.


 


Vervroegde ingangsdatum

Voorwaarden

Tot 2012 kon u na een loopbaan van 35 jaar vervroegd met pensioen gaan op 60 jaar. 
Sinds 2013 worden de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden geleidelijk verhoogd volgens het onderstaande schema:

Datum Minimumleeftijd Loopbaanvoorwaarde Uitzonderingen lange loopbanen
2012 60 jaar 35 jaar /
2013 60,5 jaar 38 jaar 60 jaar, bij loopbaan van 40 jaar
2014 61 jaar 39 jaar 60 jaar, bij loopbaan van 40 jaar
2015 61,5 jaar 40 jaar 60 jaar, bij loopbaan van 41 jaar
2016 62 jaar 40 jaar 60 jaar, bij loopbaan van 42 jaar
61 jaar, bij loopbaan van 41 jaar
​2017​62,5 jaar​41 jaar​60 jaar, bij loopbaan van 43 jaar
61 jaar, bij loopbaan van 42 jaar
​2018​63 jaar​41 jaar​60 jaar, bij loopbaan van 43 jaar
61 jaar, bij loopbaan van 42 jaar
​vanaf 2019​63 jaar​42 jaar​60 jaar, bij loopbaan van 44 jaar
61 jaar, bij loopbaan van 43 jaar


Een kalenderjaar telt mee voor de loopbaanvoorwaarde als u een tewerkstelling kunt bewijzen die 'gewoonlijk en hoofdzakelijk' is. Dit betekent dat u in een dergelijk kalenderjaar minstens 1/3 van een voltijds arbeidsregime gewerkt heeft.

Wanneer u een gemengde loopbaan hebt, houden we ook rekening met periodes in andere Belgische pensioenregelingen (zelfstandigen, openbare dienst, Overzeese Sociale Zekerheid) en eventueel ook met uw loopbaan in het buitenland als België met dat land een internationale overeenkomst heeft.

Wanneer u uw beroepsloopbaan volledig onderbrak zonder enige vorm van gelijkstelling om een kind, jonger dan 6 jaar, op te voeden, dan kunnen we voor het bepalen van de loopbaanvoorwaarde rekening houden met een extra van maximum 36 maanden op voorwaarde dat u: 
 • Voor die periode kinderbijslag ontving;
 • de beroepsactiviteit hernam voor het einde van het vijfde kalenderjaar dat volgt op de onderbreking;
 • die hernomen beroepsactiviteit ten minste 1 jaar uitoefende en die pensioenrechten opent.

 
Geregulariseerde studieperiodes of periodes die u regulariseerde via vrijwillige bijdragen tellen niet mee voor de loopbaanvoorwaarde maar wel voor uw pensioenbedrag.

Behoud van opening recht op een vervroegd pensioen

Zodra u op een bepaald ogenblik voldoet aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden of een uitzondering om met vervroegd pensioen te gaan, behoudt u dat recht. Hierdoor kunt u dus later altijd met vervroegd pensioen gaan, ook al voldoet u op die latere ingangsdatum niet aan de strengere voorwaarden die dan gelden.


Uitzonderingen waarbij u toch nog vervroegd met pensioen kan

U behoudt de mogelijkheid om met vervroegd pensioen te gaan aan de voorwaarden van 2012 (minimumleeftijd 60 jaar en loopbaanvoorwaarde 35 jaar):
 
 • Wanneer u met uw werkgever een schriftelijke en individuele overeenkomst heeft om met vervroegd pensioen te gaan en indien de uitstapprocedures werden opgestart vóór 28 november 2011.
  Een dergelijke overeenkomst moet wel afgesloten zijn:
  1. buiten het conventioneel brugpensioen;
  2. in het kader van een arbeidsreglement, een collectieve arbeidsovereenkomst of een pensioenreglement.

  U zult in dit geval de nodige bewijsstukken moeten voorleggen aan de Pensioendienst.
   
 • Wanneer uw opzegtermijn inging vóór 1 januari 2012 en eindigt na 31 december 2012. 
   
 • Wanneer u vóór 28 november 2011 een aanvraag deed voor een vervroegd pensioen, behoudt u die mogelijkheid van vervroegd pensioen aan de voorwaarden van 2012.

 

U behoudt de mogelijkheid om met vervroegd pensioen te gaan aan de voorwaarden van 2016 (óf minimumleeftijd 62 jaar en loopbaanvoorwaarde 40 jaar óf minimumleeftijd 61 jaar en loopbaanvoorwaarde 41 jaar óf minimumleeftijd 60 jaar en loopbaanvoorwaarde 42 jaar):
 
 • Wanneer u met uw werkgever een schriftelijke en individuele overeenkomst heeft om met vervroegd pensioen te gaan indien de uitstapprocedures werden opgestart vóór 9 oktober 2014.
  Een dergelijke overeenkomst moet wel afgesloten zijn:
  1. buiten het conventioneel brugpensioen;
  2. in het kader van een arbeidsreglement, een collectieve arbeidsovereenkomst of een pensioenreglement.

  U zult in dit geval de nodige bewijsstukken moeten voorleggen aan de FPD.
   
 • Wanneer uw opzegtermijn inging vóór 9 oktober 2014 en eindigt na 31 december 2016. 
   

 

Overgangsmaatregelen bijna-gepensioneerden

Wanneer u in 2012 net niet aan de toen geldende voorwaarden voldeed, is er een uitzondering voorzien als u op 31 december 2012 tussen 57 en 61 jaar was (geboren vóór 1 januari 1956) en net niet aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voldeed. In dat geval kunt u uitzonderlijk toch nog ten vroegste op 62 jaar met pensioen na een loopbaan van 37 jaar volgens het onderstaande schema:

Overgangsmaatregelen 2013 bijna-gepensioneerden geboren vóór 1956
Leeftijd op 31.12.2012Aantal kalenderjaren van de loopbaan op 31.12.2012Leeftijd vervroegd pensioen
613464
603463
3364
593662
3562
3462
3363
3264
583562
3462
3362
3263
573462
3362
3262


Anders zou u wegens een te korte loopbaan de ingangsdatum van uw pensioen met drie tot vijf jaar moeten uitstellen terwijl dit nu met slechts twee jaar wordt uitgesteld.

Wanneer u in 2016 minstens 59 jaar oud bent, dus geboren vóór 1 januari 1958, kunt u het vervroegd pensioen opnemen volgens het onderstaande schema: 

Overgangsmaatregelen 2017 bijna-gepensioneerden geboren  vóór 1958
GeboortejaarDatum Minimum
pensioenleeftijd
Loopbaanvoorwaarde Uitzonderingen lange loopbanen
Vóór 1958vanaf 201763 jaar41 jaar
61 jaar, bij loopbaan van 43 jaar
62 jaar, bij loopbaan van 42 jaar


Online raming pensioendatum

Op mypension.be Info over MyPension.be (nieuw venster) kunt u uw vroegst mogelijke pensioendatum over de 3 pensioenstelsels (werknemer, ambtenaar en zelfstandige) heen berekenen.

 

   Sitemap
Laatste wijziging 02/07/2018 | Disclaimer

Deze site gebruikt cookies.
Ok, ik begrijp het