mypension.be
U bent hier: Toekomstige gepensioneerde Uw pensioen berekenen Het minimumpensioen
Gewaarborgd minimumpensioen

Vraag uw pensioen aan
Formulieren
Overzicht eID-toepassingen
Uw pensioen wordt berekend op basis van uw loon. Als deze lonen een bepaald plafond niet bereiken, verhoogt de Pensioendienst - Werknemerspensioenen, onder bepaalde voorwaarden, het bedrag tot het gewaarborgd minimumpensioen.
Door het generatiepact werden er vanaf 1 oktober 2006 nieuwe voorwaarden ingevoerd om de toegang tot het gewaarborgd minimumpensioen voor werknemers gemakkelijker te maken.

Voor pensioenen die ingaan vanaf 2015 zijn er drie wijzigingen:
  1. de voorwaarden worden nagegaan vóór dat de regels van de beperking tot de eenheid van loopbaan worden toegepast. Zo houden we altijd rekening met de volledige loopbaan als werknemer die niet verminderd door een loopbaan in andere stelsels zoals het ambtenarenstelsel of het stelsel van de overzeese sociale zekerheid (RSZ).
  2. wanneer voldaan is aan het streng criterium wordt het basisbedrag voor een volledige loopbaan vermenigvuldigd met een loopbaanbreuk waarvan de teller overeenkomt met het aantal kalenderjaren van minstens 52 VTE’s (voltijdse dagequivalenten).
  3. Vanaf 1 juni 2015 werden alle maximumbedragen overeenstemmend met een volledige loopbaan gelijkgesteld.

Elk gewaarborgd minimumpensioen heeft specifieke voorwaarden aangaande de duur van uw loopbaan en de intensiteit van tewerkstelling per kalenderjaar. Enkel wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, kan uw pensioenbedrag worden verhoogd tot het gewaarborgd minimumpensioen weliswaar in verhouding tot de tijdsduur van uw loopbaan.


Hebt u een volledige loopbaan?

In de onderstaande tabellen vindt u de maximumbedragen die van toepassing zijn voor een volledige loopbaan.
Bedragen gewaarborgd minimumpensioen overeenstemmend met een volledige loopbaan
vanaf  01/09/2018 aan spilindex 144,42
Rustpensioen gezinsbedrag Rustpensioen alleenstaande Overlevingspensioen
Jaarbedrag18 542,39 EUR14 838,59 EUR14 640,28 EUR
Forfaitair maandbedrag1 545,20 EUR1 236,55 EUR 1 220,02 EUR

Vanaf januari 2018 

Voor wie werkelijk een volledige loopbaan heeft verhogen deze bedragen met 0,7 %.
Bedragen gewaarborgd minimumpensioen vanaf 2017 bij een volledige loopbaan
vanaf  01/03/2019 aan spilindex 144,42
Rustpensioen gezinsbedrag Rustpensioen alleenstaande Overlevingspensioen
Jaarbedrag18 801,47 EUR15 045,92 EUR14 844,85 EUR
Forfaitair maandbedrag1 566,79 EUR1 253,83 EUR  1 237,07 EUR


Hebt u geen volledige loopbaan?

In dit geval staat het bedrag van uw gewaarborgd minimum in verhouding tot de loopbaanbreuk volgens de eerste tabel berekend op basis van de 1e tabel.

De specifieke voorwaarden en verschillende berekeningswijzen blijven echter behouden.

Gewaarborgd minimum voor werknemers
Gemengd gewaarborgd minimum
Gewaarborgd minimum overlevingspensioen

Voor elke categorie zijn er twee berekeningen mogelijk, het strikte criterium en het soepele criterium.

De grensbedragen van het gemengd gewaarborgd minimum werden op hetzelfde niveau gebracht als het gewaarborgd minimum voor werknemers maar de specifieke toekenningsvoorwaarden wijzigen niet.


Gewaarborgd minimum voor werknemers

Het streng criterium

Bij een berekening volgens het 'streng criterium' moet minstens 2/3de van een volledige loopbaan als werknemer worden bewezen, waarbij elk kalenderjaar moet voldoen aan een minimum intensiteit van tewerkstelling van 208 VTE (voltijdse dagequivalenten).
Het minimumpensioen wordt berekend door het vermenigvuldigen van het bedrag gewaarborgd minimum voor een volledige werknemersloopbaan met de loopbaanbreuk in de regeling voor werknemers.


Het soepel criterium

Bij een berekening volgens het 'soepel criterium' moet minstens 2/3de van een volledige loopbaan als werknemer worden bewezen, waarbij elk kalenderjaar moet voldoen aan een minimum intensiteit van tewerkstelling van 156 VTE (voltijdse dagequivalenten).
Het minimumpensioen wordt berekend door het vermenigvuldigen van het bedrag gewaarborgd minimum voor een volledige werknemersloopbaan met de samengedrukte toekenningsbreuk als werknemer die men bekomt door de som van alle voltijdse (VTE) arbeidsdagen en gelijkgestelde dagen te delen door 312. 

Opgelet: niet alle prestaties worden in aanmerking genomen om aan de 2/3de loopbaanvoorwaarde te voldoen.

Enkel uw persoonlijke prestaties als werknemer komen in aanmerking.
Uiteraard komen ook de gelijkgestelde perioden in aanmerking maar de geregulariseerde studieperioden daarentegen niet.
De jaren als uit de echt gescheiden echtgenoot zullen dus steeds als supplement bij het gewaarborgd minimumpensioen worden uitbetaald. 

Gemengd gewaarborgd minimum

Indien de loopbaan van betrokkene niet aan het criterium van 2/3de loopbaan voldoet in de werknemersregeling, maar ook jaren als zelfstandige bevat, dan worden de perioden van tewerkstelling die erkend worden in het pensioenstelsel voor zelfstandigen toegevoegd aan de loopbaan als werknemer om zodoende aan de 2/3de loopbaanvoorwaarde te voldoen.
Ook voor de berekening van het gemengd gewaarborgd minimum wordt onderscheid gemaakt tussen 'het streng criterium' en 'soepel criterium'.

Het streng criterium

U moet minstens 2/3de van een volledige loopbaan hebben door de jaren als werknemer en zelfstandige samen te nemen die elk ten minste 208 VTE (voltijdse dagequivalenten) tellen.
Het minimumpensioen wordt berekend door het vermenigvuldigen van het bedrag gemengd minimum voor een volledige loopbaan met de toegekende loopbaanbreuk in de werknemersregeling.

Het soepel criterium

U moet minstens 2/3de van een volledige loopbaan hebben door de jaren als werknemer en zelfstandige samen te nemen die elk ten minste 156 VTE (voltijdse dagequivalenten) tellen.
Het minimumpensioen wordt berekend door het vermenigvuldigen van het bedrag gemengd minimum voor een volledige loopbaan met de samengedrukte toekenningsbreuk in de werknemersregeling.

Opmerking
In dit geval kan u tevens recht hebben op het gewaarborgd minimumpensioen als zelfstandige.
Meer informatie over het gewaarborgd minimumpensioen als zelfstandige


Gewaarborgd minimum overlevingspensioen

Bedragen


Gewaarborgd minimum werknemer

Wanneer de loopbaan van de overleden echtgenoot minstens 2/3de van een volledige loopbaan als werknemer heeft met elk kalenderjaar een minimum aantal VTE (voltijdse dagequivalenten) telt, dan is een pensioenbedrag gewaarborgd dat gelijk is aan:
  • de toekenningsbreuk van het overlevingspensioen, indien er voldaan is aan het streng criterium. 
  • de samengedrukte toekenningsbreuk van het overlevingspensioen, indien er voldaan is aan het soepel criterium.

Gemengd gewaarborgd minimum

Indien de loopbaan van de overleden echtgenoot niet aan het criterium van 2/3de loopbaan voldoet in de werknemersregeling, maar de loopbaan ook jaren als zelfstandige bevat, worden de perioden van tewerkstelling die erkend worden in het pensioenstelsel voor zelfstandigen toegevoegd aan de loopbaan als werknemer.
Indien de som van de jaren tewerkstelling als werknemer en zelfstandige minstens 2/3de van een volledige loopbaan is, wordt een bedrag gewaarborgd dat gelijk is aan:
  • het gemengd gewaarborgd minimum voor een volledige loopbaan x
    • de toekenningsbreuk van het overlevingspensioen als werknemer, als er voldaan is aan het streng criterium;
    • de samengedrukte toekenningsbreuk van het overlevingspensioen in de werknemersregeling, als er voldaan is aan het soepel criterium.

In dit geval kan de weduwe of weduwnaar tevens recht hebben op het gewaarborgd minimumpensioen als zelfstandige.

Meer informatie over het gewaarborgd minimumpensioen als zelfstandige

 

   Sitemap
Laatste wijziging 01/03/2019 | Disclaimer

Deze site gebruikt cookies.
Ok, ik begrijp het