mypension.be
Pensioen van de uit de echt gescheiden echtgenoot

Vraag uw pensioen aan
Formulieren
Overzicht eID-toepassingen
Als u uit de echt gescheiden bent, hebt u eventueel recht op een rustpensioen op basis van de loopbaan als werknemer van uw ex-echtgenoot. U kunt dit pensioen cumuleren met uw eigen rustpensioen.


Voorwaarden

U kunt aanspraak maken op dit pensioen als:
  • u niet hertrouwd bent. Deze voorwaarde is ook vervuld indien het nieuwe huwelijk is ontbonden door overlijden of echtscheiding;
  • u 65 jaar bent, of als uw persoonlijke loopbaan voldoet om met vervroegd pensioen te gaan;
  • u niet ontzet bent uit de ouderlijke macht;
  • u niet veroordeeld bent om uw echtgeno(o)t(e) naar het leven te hebben gestaan.

De berekening van het pensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot

Het rustpensioen voor de uit de echt gescheiden echtgenoot wordt op dezelfde manier berekend als het gewone rustpensioen. Voor de jaren gedurende de huwelijksperiode berekenen wij het pensioen, op basis van de loopbaan van de ex-echtgenoot, alsof u zelf die activiteit had uitgeoefend.
Het pensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot geeft ook recht op vakantiegeld.


Noemer van de loopbaanbreuk
Deze is steeds gelijk aan 45, zelfs bij een tewerkstelling als mijnwerker, zeevarende …

Perioden die niet in aanmerking komen
De kalenderjaren met perioden waarvoor u zelf een persoonlijk rustpensioen ontvangt in een andere Belgische of buitenlandse pensioenregeling worden niet in aanmerking genomen, tenzij u voor die perioden verzaakt aan uw persoonlijk rustpensioen.

In aanmerking te nemen lonen
De werkelijke, fictieve of forfaitaire lonen van de ex-echtgenoot worden met 62,5 % vermenigvuldigd. Voor de jaren waarvoor u een eigen rustpensioen als werknemer ontvangt, worden die lonen, na voornoemde vermenigvuldiging, nog met uw eigen lonen verminderd.
De aldus vastgestelde lonen worden voor 60 % in aanmerking genomen.


De beperking tot een volledige loopbaan
Zoals voor elk rustpensioen mag de in aanmerking genomen loopbaan met het oog op het toekennen van een pensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot de eenheid niet overschrijden. Dit betekent dat het aantal jaren voltijdse dagequivalenten (VTE’s) dat in aanmerking wordt genomen voor uw persoonlijke loopbaan en de loopbaan als uit de echt gescheiden echtgenoot beperkt wordt tot 14.040 VTE’s .
Belangrijk hierbij is dat de periode waarvoor u recht hebt op zowel een persoonlijk rustpensioen als een pensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot, telkens slechts voor éénmaal meetellen voor het bepalen van de teller van de loopbaanbreuk. Hebt u voor datzelfde jaar recht op een rustpensioen zelfstandige, dan kent de Pensioendienst - Werknemerspensioenen u het meest gunstige pensioen toe.
De jaren waarvoor u een persoonlijk pensioen in een ander stelsel ontvangt, worden wel in aanmerking genomen voor het bepalen van het aantal VTE’s. Bij overschrijding laten wij de minst gunstige dagen wegvallen.


Opeenvolgende echtscheidingen
Bij opeenvolgende echtscheidingen hebt u recht op meerdere rustpensioenen als uit de echt gescheiden persoon, beperkt tot een volledige loopbaan.

De samenloop van een rustpensioen als uit de echt gescheiden persoon met een overlevingspensioen
U kunt een pensioen als uit de echt gescheiden persoon samen met een overlevingspensioen uit hoofde van een ander huwelijk ontvangen, op voorwaarde dat de regels inzake de samenloop van een overlevingspensioen met een rustpensioen in acht worden genomen.

 

   Sitemap
Laatste wijziging 13/12/2016 | Disclaimer

Deze site gebruikt cookies.
Ok, ik begrijp het