mypension.be
U bent hier: Toekomstige gepensioneerde Uw pensioen berekenen Berekeningsvoorbeeld
Berekeningsvoorbeeld

Vraag uw pensioen aan
Formulieren
Overzicht eID-toepassingen
Aan de hand van een eenvoudig voorbeeld kunt u nagaan hoe uw toekomstig pensioen als werknemer zal worden berekend.

Stel dat u geboren op 07/08/1953, en heeft gewerkt sinds de leeftijd van 21 jaar tot 65 jaar en dat u vanaf 01/09/2018 met pensioen gaat.

Uw beroepsloopbaan begint in 1974, eindigt in 2018 en telt dus 45 jaren. Aangezien het jaar waarin het pensioen ingaat vanaf 2015 wordt opgenomen in de berekening telt uw loopbaan precies 45 jaar. U is gehuwd, uw echtgenote werkt niet en ze ontvangt geen enkele andere sociale uitkering.

Vanaf 1955 vermeldt uw individuele pensioenrekening arbeidsdagen, lonen en gelijkgestelde dagen waarvoor een fictief loon wordt toegekend.

De 4 eerste stappen worden voor elk kalenderjaar afzonderlijk uitgevoerd, de resultaten worden daarna samengeteld. Laten we het jaar 1975 als voorbeeld nemen.

De berekeningen en bedragen zijn aan index 144,42 zoals deze was op 01/09/2018.


1ste stap: berekening van het totale loon per jaar Voor het jaar 1975 bedraagt het totaal loon 6 958,20 EUR ( werkelijk loon ) + 1 692,25 EUR ( fictief loon voor de gelijkgestelde perioden ) =
8 650,45 EUR.       
2de stap: herwaardering van de lonen Vervolgens past men dit bedrag aan de kosten van levensonderhoud en het algemeen welzijnspeil aan. Hiervoor gebruikt men voor elk kalenderjaar afzonderlijk een herwaarderingscoƫfficiƫnt. Voor het jaar 1975 bedraagt deze coƫfficiƫnt 3,268095 zodat het geherwaardeerde loon gelijk is aan:
8 650,45 EUR x 3,268095 = 28 270,49 EUR.
3de stap: toepassing van het (alleenstaande of gezins-) bedrag Voor het pensioen als alleenstaande neemt men 60 % van dit bedrag in aanmerking, dit geeft ons:                
28 270,49 EUR x 60% = 16 962,30 EUR.
4de stap: deling door 45 en samentelling van de bedragen Aangezien een volledig pensioen na 45 loopbaanjaren wordt verkregen, telt het jaar 1974 voor 1/45e van het bedrag dat voor de volledige loopbaan zal worden uitgekeerd:
16 962,30 EUR x 1/45 = 374,9400 EUR.

Deze berekening wordt herhaald voor elk loopbaanjaar en alle resultaten worden samengeteld om het bedrag van het pensioen te bekomen. Om dit voorbeeld eenvoudig te houden, veronderstellen we dat het geherwaardeerde loon steeds hetzelfde is voor elk jaar vanaf 1974 (wat in werkelijkheid nooit het geval is). Het pensioenbedrag voor de jaren van 1974 tot en met 2017 (zijnde 44 jaren) zou dan gelijk zijn aan:                
374,9400 EUR x 44 = 16 585,36 EUR.

Aangezien het pensioen ingaat na 2014 zal ook 2018 een pensioenaandeel geven in verhouding tot het aantal gewerkte maanden. Daarbij wordt het totale loon van 2017 als referentie gebruikt.
Het pensioenaandeel van 2018 bedraagt dus:                
5/12 x 374,9400 = 156,23 EUR. Het totaal van de pensioenaandelen is bijgevolg 16 585,36 EUR + 156,23 EUR = 16 741,59 EUR.
5de stap: minimumrecht per loopbaanjaar Van zodra wordt vastgesteld dat er een loopbaan als werknemer is van minimum 15 jaar waarvan elk jaar voldoet aan een minimum tewerkstelling van 1/3de van een volledige arbeidsprestatie, zal hiernaast ook een berekening worden gemaakt op basis van een minimum jaarrecht per loopbaanjaar.

Hierbij wordt het werkelijk loon vervangen, in verhouding tot de intensiteit van tewerkstelling, door een minimum jaarloon indien dit voordeliger is.

Dit minimum jaarloon bedraagt 24 730,99 EUR.

Het pensioenbedrag in deze alternatieve berekening moet beperkt worden tot een jaarbedrag van 15 733,38 EUR ( alleenstaande ) of 19 666,72 EUR (gezin), vermenigvuldigd met de loopbaanbreuk.

In ons voorbeeld is de loopbaanbreuk 45/45 en is de berekening op basis van de werkelijke lonen hoger dan de berekening op basis van het minimum jaarrecht.
6de stap: recht op het gewaarborgd minimumpensioen Vervolgens wordt er nagekeken of aan de voorwaarden wordt voldaan om eventueel het bedrag te verhogen tot het gewaarborgd minimumpensioen.

In ons voorbeeld is er een volledige loopbaan, maar aangezien het gewaarborgd minimum pensioen voor een volledige loopbaan 14 942,75 EUR bedraagt en het reeds berekend bedrag hoger is, onderzoekt men niet verder het recht op het gewaarborgd minimumpensioen.
7de stap: omzetting alleenstaande/gezinsbedrag Het pensioen, hier berekend aan het bedrag als alleenstaande, moet aan het gezinsbedrag worden toegekend (de echtgenote oefent geen beroepsactiviteit uit, heeft geen vervangingsinkomen en geen persoonlijk pensioen). Om een pensioen als alleenstaande om te zetten in een gezinspensioen, gebruikt men de coƫfficiƫnt 1,25 :
16 741,59 EUR (bedrag als alleenstaande) x 1,25 = 20 926,99 EUR.

Dit bedrag stemt overeen met het pensioenrecht dat elk jaar door het gezin zal worden ontvangen. Dit bedrag zal ook de evolutie van het indexcijfer volgen.
Om het gezinsbedrag om te zetten in bedrag als alleenstaande, gebruikt men de coƫfficiƫnt 0,8.)

 

   Sitemap
Laatste wijziging 13/09/2018 | Disclaimer

Deze site gebruikt cookies.
Ok, ik begrijp het