mypension.be
De loopbaan

Vraag uw pensioen aan
Formulieren
Overzicht eID-toepassingen
De Pensioendienst - Werknemerspensioenen zal uw pensioen als werknemer berekenen waarbij rekening wordt gehouden met twee elementen: de perioden van tewerkstelling en de lonen. 

Perioden waarmee rekening wordt gehouden

De perioden van tewerkstelling zijn deze waarin u heeft gewerkt in het kader van een arbeidsovereenkomst.
Bovendien als werknemer stellen wij ook bepaalde perioden van inactiviteit, onder bepaalde voorwaarden, gelijk met perioden van tewerkstelling zoals onvrijwillige werkloosheid, ziekte of invaliditeit, militaire dienst, loopbaanonderbreking, tijdskrediet, studies, enz.
De gelijkstelling kan gratis zijn of mits betaling van bijdragen.

De lonen

Het andere element van de loopbaan, het loon kan bestaan uit drie soorten: de werkelijke lonen, de forfaitaire lonen en de fictieve lonen. Om rekening te houden met de evolutie van de kosten voor levensonderhoud bij de pensioenberekening, worden de lonen vermenigvuldigd met een herwaarderingscoëfficiënt.

Loopbaanoverzicht

Elk jaar ontvangt u van de FPD - Werknemerspensioenen een uittreksel van de gegevens van uw loopbaan van 2 jaar geleden.
De FPD - Werknemerspensioenen zendt u ook een globaal loopbaanoverzicht in het jaar dat u 30, 35, 40, 45 en 50 jaar wordt.
Via het loopbaanoverzicht kan u nagaan of uw werkgever in orde is met de sociale bijdragen.
U kan ook via mypension.be Info over MyPension.be (nieuw venster) uw loopbaan consulteren.

U heeft in het buitenland gewerkt

Als uw sociale bijdragen werden betaald in het buitenland, zal uw pensioen berekend worden door de instelling van het land waar u gewerkt of verbleven heeft. Dankzij de Europese verordeningen en bilaterale verdragen kunnen, onder bepaalde voorwaarden, de gepensioneerden die in België wonen hun buitenlands pensioen ontvangen en omgekeerd.

Indien u geen sociale bijdragen heeft betaald in Europa of in een land waarmee België een sociaal akkoord heeft kan u misschien recht hebben op een pensioen van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS).

U heeft in een ander stelsel gewerkt 

De periodes waarin u als zelfstandige of ambtenaar heeft gewerkt worden niet opgenomen in de berekening van uw Belgisch werknemerspensioen. Dit pensioen zal worden berekend door een andere afdeling.

Informatie over het pensioen als zelfstandige.

Informatie over het pensioen als ambtenarenpensioen.

 

   Sitemap
Laatste wijziging 17/11/2017 | Disclaimer

Deze site gebruikt cookies.
Ok, ik begrijp het