mypension.be
De pensioenbonus

Vraag uw pensioen aan
Formulieren
Overzicht eID-toepassingen

De pensioenbonus werd in 2007 ingevoerd in het kader van het Generatiepact met de bedoeling meer mensen aan het werk te houden op het einde van hun loopbaan.

Deze regeling bleef bestaan tot eind 2013 maar werd herzien vanaf 2014 waarbij het bonusbedrag voortaan anders wordt berekend.

Vanaf 2015 dooft de regeling uit door afschaffing van het systeem dat wel nog blijft bestaan als u aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Wie heeft al een pensioenbonus opgebouwd?
Pensioenbonus regeling Opbouwperiode Toekenningsvoorwaarde
1 01/01/2006 tot 31/12/2013 Vanaf 1 januari van het jaar waarin:
 • het 44e loopbaanjaar begon;
 • de betrokkene 62 werd.

De opgebouwde bonus tijdens deze periode blijft behouden.
2 01/01/2014 tot 31/12/2014
 • De eerste dag van de 12e maand die volgde op de maand waarin de betrokkenen voldeed aan de voorwaarden om met vervroegd pensioen te gaan;
 • voor wie niet met vervroegd pensioen kon gaan, de 1e van de maand die volgde op de 65e verjaardag als er 40 jaren loopbaan zijn.
Geen nieuwe bonus meer Vanaf 01/01/2015
 • Er wordt geen 'nieuwe' bonus opgebouwd.
 • De opgebouwde bonus in de 1e regeling blijft behouden.
 • Wie in de 2e regeling een pensioenbonus opbouwde, kan deze verder blijven opbouwen na 31/12/2014.
De onderstaande teksten geven meer informatie.

De pensioenbonus bestaat ook in de regeling voor zelfstandigen.
Meer informatie over de pensioenbonus voor zelfstandigen.

 

Tot eind 2013 (oude regeling)

Voorwaarden

U moet uw beroepsactiviteit verder zetten vanaf het jaar waarin u: 
 • 62 jaar wordt, of
 • het 44ste kalenderjaar van uw loopbaan begint.

Berekening

De pensioenbonus bedraagt 2,4380 EUR bruto (index 144,42 vanaf 01/09/2018) per dag effectieve tewerkstelling als werknemer tijdens de referentieperiode.
Dit bedrag is gelijk, ongeacht het pensioen.

Per kalenderjaar dat een tewerkstellingsperiode omvat, kunnen er 30 gelijkgestelde dagen in aanmerking worden genomen voor de pensioenbonus. 

Een al toegekende pensioenbonus blijft wel levenslang behouden. 


Wat is de referentieperiode? 
Begin van de periode:  
 • 1 januari van het jaar waarin u 62 jaar wordt OF
 • 1 januari van het jaar waarin u begint aan het 44ste kalenderjaar van uw loopbaan

Enkel de kalenderdagen vanaf 01/01/2006 worden in aanmerking genomen.

Einde van de periode: 
De laatste dag van de maand voorafgaand aan de ingangsdatum van uw pensioen en uiterlijk de laatste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt.
Voor de berekening van de pensioenbonus houdt men dus ook rekening met prestaties in het ingangsjaar. Voor dat jaar is de bonus gelijk aan het bedrag van het voorgaande jaar, naar rato van het aantal maanden dat voorafgaat aan de ingangsdatum van het pensioen.

Er wordt geen pensioenbonus toegekend voor prestaties die geleverd worden na uw 65ste verjaardag, behalve als u op de uiterste datum nog geen loopbaan van 45 jaar hebt. De referentieperiode wordt dan verlengd tot 31 december van het jaar waarin u een tewerkstelling van 45 jaar bewijst.

Hebt u als grens- of seizoenwerknemer gewerkt?
Deze tijdvakken openen geen recht op een pensioenbonus.

Wat gebeurt er bij een scheiding of een echtscheiding?
De pensioenbonus is een persoonlijk en onverdeelbaar voordeel.

Wat gebeurt er bij overlijden?
De bonus wordt toegekend aan de gerechtigde van een overlevingspensioen. De bonus blijft in zijn geheel verschuldigd, zelfs wanneer het overlevingspensioen verminderd is door toepassing van de cumulatieregels of wanneer het niet langer betaalbaar is.

Betaling

De betaling van de pensioenbonus gebeurt samen met de betaling van het pensioen in één bedrag. De bonus volgt het indexeringsmechanisme van de pensioenen en kan eventueel, indien op dat moment gespecificeerd, aangepast worden bij welvaart- en/of selectieve aanpassingen. De pensioenbonus is onderworpen aan dezelfde inhoudingen als het pensioen.

Mocht het ander pensioen niet meer betaalbaar zijn (als het gezinsbedrag het meest voordelig is, als gevolg van de toepassing van de cumulatieregels, etc.) wordt de pensioenbonus nog steeds betaald.

Wordt de pensioenbonus betaald bij een niet-toegelaten beroepsactiviteit? 
Als u een niet-toegelaten beroepsactiviteit uitoefent, wordt uw pensioen verminderd of geschorst. De bonus wordt dan in evenredigheid met het pensioen verminderd of geschorst.

Vanaf 2014 (nieuwe regeling)

De nieuwe regeling is geldig voor pensioenen die ten vroegste ingaan op 1 januari 2014.

Er is een overgangsmaatregel voor wie al een bonus heeft opgebouwd volgens de vroegere regels.

In dat geval blijft deze behouden ook wanneer het pensioen ingaat na 31 december 2013 en kan hij gecombineerd worden met een pensioenbonus die volgens de nieuwe regels opgebouwd wordt vanaf 2014.

Referteperiode

In de nieuwe regeling wordt de start- en einddatum van de referentieperiode waarin de pensioenbonus wordt opgebouwd op een andere wijze vastgesteld.

De referentieperiode: 
 • start ten vroegste op
  • de eerste dag van de 12e maand volgend op de maand waarin het vervroegd pensioen mogelijk is.

   Ofwel
    
  • de eerste dag volgend op de maand dat de werknemer 65 jaar wordt en de loopbaan minstens 40 kalenderjaren (GHT) telt.
    
 • Eindigt:
  De periode loopt nu door voor wie verder werkt na zijn 65ste maar stopt op de laatste dag van de maand die voorafgaat aan de maand waarin het rustpensioen voor de eerste maal ingaat.

Berekening van het bonusbedrag

Elke voltijds effectief gewerkte dag levert een pensioenbonus op. Dagen met deeltijdse tewerkstelling worden omgezet naar voltijdse dagen.

In perioden van gelijkstelling wordt geen bonus opgebouwd.

Perioden van tewerkstelling als grens- of seizoenwerknemer tellen niet mee voor de berekening.

Bonusbedrag per dag

Waar vroeger een vast bonusbedrag werd gehanteerd varieert nu het bedrag.

Het dagbedrag van de pensioenbonus stijgt telkens na een jaar, naargelang het aantal maanden dat de pensioendatum wordt uitgesteld binnen de referentieperiode en zoals aangegeven in volgende tabel.

De referentieperiode kan dus ook vóór 2014 liggen.

Het maximum bonusbedrag van 2,6530 EUR wordt bereikt vanaf 61 maanden.

De bedragen van de pensioenbonus
 Uitstel ingangsdatum pensioen in maanden  Bedrag per dag
(index 144,42)
 
1 - 12 geen bonus 
13 - 24 1,5918 EUR
25 - 36 1,8040 EUR
37 - 48 2,0163 EUR
49 - 60 2,2285 EUR
61 - 722,4408 EUR
meer dan 72 maanden2,6530 EUR


Betaling

De pensioenbonus is een persoonlijk, niet-overdraagbaar en onverdeelbaar voordeel los van het pensioen.

De uitbetaling is:
 • gekoppeld aan de ingangsdatum en de werkelijke uitbetaling van het persoonlijk pensioen;
 • slechts betaalbaar als dit pensioen ook effectief wordt uitgekeerd.

Hierdoor wordt de pensioenbonus ook geschorst wanneer: 
 • het persoonlijk rustpensioen wordt geschorst ten voordele van een gezinspensioen;
 • een niet-toegelaten beroepsactiviteit wordt uitgeoefend;
 • vanaf het tweede jaar verblijf in een gevangenis.

De pensioenbonus wordt niet verdeeld of overgedragen bij
 • echtscheiding;
 • feitelijke scheiding of scheiding van tafel en bed;
 • overlijden, tenzij de bonus inging voor 2014.

De pensioenbonus wordt niet evenredig verminderd zoals het pensioen wanneer bij een toegelaten beroepsactiviteit het plafond wordt overschreden met 1 tot 99%.

De pensioenbonus, die samen in één bedrag, met het pensioen wordt uitbetaald is onderworpen aan dezelfde inhoudingen als het pensioen en volgt hetzelfde indexeringsmechanisme.


Welke perioden leveren geen pensionbonus op?
 
 • Nadat het pensioen is ingegaan geven perioden waarin een toegelaten beroepsactiviteit wordt uitgeoefend geen recht op een bijkomende pensioenbonus.
 • Tijdvakken als grens- of seizoenswerknemer openen geen recht op een pensioenbonus.

Heeft de pensioenbonus invloed op andere voordelen?

 
 • Bij de berekening van een IGO wordt de pensioenbonus voor 90% aangerekend zoals de pensioenen.
 • Het toekennen van een pensioenbonus heeft geen invloed op het gewaarborgd minimumpensioen.
 • Bij de berekening van een pensioenberekening op basis van het wettelijk gewaarborgd minimumloon wordt er geen rekening gehouden met de pensioenbonus voor de begrenzing van het pensioen tot het maximumjaarplafond.

 

Vanaf 2015 (uitdoving van de regeling)

Vanaf 2015 dooft de regeling van de pensioenbonus geleidelijk uit.
Als uw pensioen ten vroegste ingaat op 1 januari 2015 kunt u alleen nog een pensioenbonus krijgen als u op 1 december 2014: 
 • voldeed aan de voorwaarden om met vervroegd rustpensioen te gaan; 
 • 65 jaar was en op dat ogenblik een loopbaan van minstens 40 (GHT) kalenderjaren had.

De pensioenbonus die u vroeger al opgebouwde blijft behouden.

Een voorbeeld

 

 

   Sitemap
Laatste wijziging 30/10/2018 | Disclaimer

Deze site gebruikt cookies.
Ok, ik begrijp het