mypension.be
U bent hier: Professional De pensioenberekening
De berekening van uw pensioen

Schrijf u in voor de e-news
Basic info in English
Formulieren
Betaaldatums
under construction

De informatie over werknemers- en ambtenarenpensioenen vindt u voorlopig op twee verschillende websites.

U bevindt zich nu op de website die de informatie over de werknemerspensioenen herneemt. Wenst u informatie over de ambtenarenpensioenen, klik dan bovenaan deze pagina op "ambtenarenpensioenen".


Algemeen is het totaal jaarlijks pensioen gelijk aan de som van de pensioenbedragen van elk loopbaanjaar.

Elk kalenderjaar van de beroepsloopbaan als werknemer geeft een bepaald pensioenaandeel volgens de volgende formule:

Totaal loon maal herwaarderingscoëfficiënt, gedeeld door 45. Dit bedrag maal de gezinstoestand, dus maal 60 of 75 procent.

Het jaarloon wordt aangepast aan de huidige kosten voor levensonderhoud door het te vermenigvuldigen met een herwaarderingscoëfficient.
Het zo geherwaardeerde loon wordt gedeeld door het aantal jaren dat overeenkomt met een volledige loopbaan (45 voor een werknemer). Het verkregen resultaat wordt vermenigvuldigd met 60 of 75 % naargelang
de gezinstoestand.


Uit dit algemeen beginsel kan het volgende worden afgeleid:
 • hoe langer de loopbaan, hoe meer pensioen.
  Maar wanneer het pensioen ingaat
  • vóór 2015 werd het aantal in aanmerking genomen jaren beperkt tot het aantal dat nodig was voor een volledige loopbaan. Dit is het beginsel van de beperking tot de loopbaaneenheid: de teller van de loopbaanbreuk mag niet groter zijn dan de noemer
  • na 2014 wordt deze beperking niet meer per volledig kalenderjaar bekeken maar wordt de loopbaan beperkt tot 45 x 312 = 14 040 dagen. Daarbij worden de minst voordelige dagen uit de pensioenberekening gehaald
 • hoe kleiner de noemer van de loopbaanbreuk, hoe hoger het pensioenbedrag.
  Op basis van deze formule werden er bijzondere regelingen uitgewerkt voor bepaalde categorieën werknemers waarvan het pensioen wordt berekend op basis van preferentiële noemers;
 • hoe hoger de lonen, hoe meer pensioen.
  Maar het in aanmerking genomen loon kan wel worden beperkt tot een grensbedrag of verhoogd worden tot het bedrag van het gewaarborgd minimumloon onder bepaalde voorwaarden.


De Federale Pensioendienst - Werknemerspensioenen biedt de burger verschillende mogelijkheden om zijn toekomstig pensioen te ramen.

Uitzonderingen

Een te laag pensioen kan, in sommige gevallen, verhoogd worden tot de verschillende bedragen van het gewaarborgd minimumpensioen.

Er worden bijzondere berekeningsregels toegepast wanneer de beroepsactiviteit wordt uitgeoefend als mijnwerker, zeevarende, beroepsjournalist of als vliegend personeel van de burgerluchtvaart.

 

   Sitemap
Laatste wijziging 19/07/2018 | Disclaimer

Deze site gebruikt cookies.
Ok, ik begrijp het