Sla navigatie over
FR   DE   NL
 
mypension.be
 


a a a

U bent hier: Professional De pensioenberekening Het gewaarborgd minimum pensioen
De loopbaan
De gezinstoestand
De leeftijd
De vrijwillige bijdragen
Het gewaarborgd minimum pensioen
Voorbeelden
Voorbeeld van een pensioenberekening
Het maximumpensioen
Raming
Betwistingen
Gewaarborgd minimumpensioen

Basic info in English
Formulieren
Betaaldatums
mypension.be
Deze informatie blijft van toepassing in 2014.
Het regeerakkoord 2014-2019 van regering Michel I voorziet wijzigingen voor dit onderwerp.
Deze wijzigingen moet nog verder uitwerkt worden en in een wet of Koninklijk Besluit gegoten.
Wij passen deze pagina aan zodra we over de nodige informatie beschikken.

Voor pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ingaan op 1 oktober 2006 heeft het generatiepact nieuwe voorwaarden ingevoerd zodat gemakkelijker toegang wordt verleend tot het gewaarborgd minimumpensioen voor werknemers.

Elk gewaarborgd minimumpensioen heeft specifieke voorwaarden met betrekking tot de duur van de loopbaan en de intensiteit van tewerkstelling per kalenderjaar waarbij telkens een streng of een soepel criterium wordt gehanteerd. Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, is het gewaarborgd minimumpensioen niet van toepassing.

Gewaarborgd minimum voor werknemers
Gemengd gewaarborgd minimum
Gewaarborgd minimum overlevingspensioen
Voorbeelden


Gewaarborgd minimum voor werknemers

Bedragen

Maximum toekenbare bedragen:
Bedragen gewaarborgd minimumpensioen voor een volledige werknemersloopbaan
vanaf 01.09.2013 aan spilindex 136,09
Rustpensioen gezinsbedrag Rustpensioen alleenstaande
Jaarbedrag 16.844,72 EUR 13.480,03 EUR
Forfaitair maandbedrag 1.403,73 EUR 1.123,34 EUR


Het streng criterium

Bij een berekening volgens het 'streng criterium' moet minstens 2/3de van een volledige loopbaan als werknemer worden bewezen, waarbij elk kalenderjaar moet voldoen aan een minimum intensiteit van tewerkstelling van 208 VTE (voltijdse dagequivalenten).
Het minimumpensioen wordt berekend door het vermenigvuldigen van het bedrag gewaarborgd minimum voor een volledige werknemersloopbaan met de loopbaanbreuk in de regeling voor werknemers. 

Voorbeeld

Het soepel criterium

Bij een berekening volgens het 'soepel criterium' moet minstens 2/3de van een volledige loopbaan als werknemer worden bewezen, waarbij elk kalenderjaar moet voldoen aan een minimum intensiteit van tewerkstelling van 156 VTE (voltijdse dagequivalenten).
Het minimumpensioen wordt berekend door het vermenigvuldigen van het bedrag gewaarborgd minimum voor een volledige werknemersloopbaan met de samengedrukte toekenningsbreuk als werknemer die men bekomt door de som van alle voltijdse (VTE) arbeidsdagen en gelijkgestelde dagen te delen door 312. 

Voorbeeld 

Welke prestaties worden in aanmerking genomen voor de 2/3de loopbaanvoorwaarde?

De tijdvakken die in aanmerking worden genomen voor de berekening van het gewaarborgd minimumpensioen zijn strikt beperkt tot de persoonlijke prestaties van de betrokken werknemer. De jaren als uit de echt gescheiden echtgenoot zullen dus steeds als supplement bij het gewaarborgd minimumpensioen worden uitbetaald.
Uiteraard komen ook de gelijkgestelde perioden in aanmerking. De geregulariseerde studieperioden daarentegen worden niet meegerekend.

Gemengd gewaarborgd minimum

Maximum toekenbare bedragen:
Bedragen gemengd gewaarborgd minimumpensioen voor een volledige loopbaan
vanaf 01.01.2014 aan spilindex 136,09
Rustpensioen gezinsbedrag Rustpensioen alleenstaande
Jaarbedrag 15.152,89 EUR 11.452,34 EUR
Forfaitair maandbedrag 1.262,74 EUR 954,36 EUR


Indien de loopbaan van betrokkene niet aan het criterium van 2/3de loopbaan voldoet in de werknemersregeling, maar ook jaren als zelfstandige bevat, dan worden de perioden van tewerkstelling die erkend worden in het pensioenstelsel voor zelfstandigen toegevoegd aan de loopbaan als werknemer om zodoende aan de 2/3de loopbaanvoorwaarde te voldoen.
Ook voor de berekening van het gemengd gewaarborgd minimum wordt onderscheid gemaakt tussen 'het streng criterium' en 'soepel criterium'.

Het streng criterium

208 VTE (voltijdse dagequivalenten).
Het minimumpensioen wordt berekend door het vermenigvuldigen van het bedrag gemengd minimum voor een volledige loopbaan met de toegekende loopbaanbreuk in de werknemersregeling. 

Voorbeeld

Het soepel criterium

De betrokkene moet minstens 2/3de van een volledige loopbaan hebben door de jaren als werknemer en zelfstandige te nemen die elk ten minste 156 VTE (voltijdse dagequivalenten) omvatten.
Het minimumpensioen wordt berekend door het vermenigvuldigen van het bedrag gemengd minimum voor een volledige loopbaan met de samengedrukte toekenningsbreuk in de werknemersregeling.

Opmerking
In dit geval kan betrokkene tevens recht hebben op het gewaarborgd minimumpensioen als zelfstandige. Meer informatie over het gewaarborgd minimumpensioen als zelfstandige

Voorbeeld 

Gewaarborgd minimum overlevingspensioen

Bedragen

Er worden 2 minima onderscheiden: een gewaarborgd minimum werknemer en een gemengd gewaarborgd minimum.

Maximum toekenbare bedragen:
Bedragen gewaarborgd minimum overlevingspensioen voor een volledige werknemersloopbaan aan spilindex 136,09
Gewaarborgd minimum werknemer
vanaf 01.09.2013 
Gemengd gewaarborgd minimum
vanaf 01.01.2014
Jaarbedrag 13.268,09 EUR 11.452,34 EUR
Forfaitair maandbedrag 1.105,67 EUR 954,36 EUR


Gewaarborgd minimum werknemer

Wanneer de loopbaan van de overleden echtgenoot minstens 2/3de van een volledige loopbaan als werknemer heeft met elk kalenderjaar een minimum aantal VTE (voltijdse dagequivalenten) telt, dan is een pensioenbedrag gewaarborgd dat gelijk is aan: 
  • het gewaarborgd minimum werknemer voor een volledige loopbaan, vermenigvuldigd met de toekenningsbreuk van het overlevingspensioen, indien er voldaan is aan het streng criterium. 
  • het gewaarborgd minimum werknemer voor een volledige loopbaan, vermenigvuldigd met de samengedrukte toekenningsbreuk van het overlevingspensioen, indien er voldaan is aan het soepel criterium.

Gemengd gewaarborgd minimum

Indien de loopbaan van de overleden echtgenoot niet aan het criterium van 2/3de loopbaan voldoet in de werknemersregeling, maar de loopbaan ook jaren als zelfstandige bevat, worden de perioden van tewerkstelling die erkend worden in het pensioenstelsel voor zelfstandigen toegevoegd aan de loopbaan als werknemer.
Indien de som van de jaren tewerkstelling als werknemer en zelfstandige minstens 2/3de van een volledige loopbaan is, wordt een bedrag gewaarborgd dat gelijk is aan: 
  • het gemengd gewaarborgd minimum voor een volledige loopbaan, vermenigvuldigd met de toekenningsbreuk van het overlevingspensioen als werknemer, indien er voldaan is aan het streng criterium; 
  • het gemengd gewaarborgd minimum voor een volledige loopbaan, vermenigvuldigd met de samengedrukte toekenningsbreuk van het overlevingspensioen in de werknemersregeling, indien er voldaan is aan het soepel criterium.

In dit geval kan de weduwe of weduwnaar tevens recht hebben op het gewaarborgd minimumpensioen als zelfstandige.

Meer informatie over het gewaarborgd minimumpensioen als zelfstandige

 

   Sitemap
Laatste wijziging 17.11.2014