Sla navigatie over
FR   DE   NL
 
MyPension
 


a a a

U bent hier: Professional Uitkeringen van de RVP Rustpensioen
Rustpensioen
Voor wie?
Is een aanvraag in te dienen?
Onderzoek van de aanvraag en de beslissing
Pensioenleeftijd
Berekening
Uitbetaling
Speciale stelsels
Vakantiegeld
De cumulatie met andere rustpensioenen
De cumulatie met sociale uitkeringen
Feitelijke scheiding
Pensioen van de uit de echt gescheiden echtgenoot
Overlevingspensioen
Renten
Aanvullend pensioen
De IGO
Rustpensioen

Basic info in English
Formulieren
Betaaldatums
MyPension
Deze informatie was van toepassing voor de pensioenen die ingingen in 2012. De pensioenhervorming voorziet wijzigingen voor de pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2013.

Wij passen deze pagina aan zodra we over de nodige informatie beschikken.
Meer informatie over de pensioenhervorming.

Het rustpensioen als werknemer kan worden toegekend aan iedere persoon die in België of in het buitenland als arbeider of als bediende voor een Belgische werkgever gewerkt heeft in het kader van een arbeidsovereenkomst. Bepaalde periodes waarin er geen beroepsactiviteit werd uitgeoefend, kunnen als gewerkt beschouwd worden. Die gelijkgestelde periodes geven dus ook recht op een pensioen als werknemer. Dat is onder andere het geval voor periodes als werkloze, mindervalide, tijdskrediet, militaire dienstplicht enzovoort.

Wie heeft er recht op een rustpensioen? 
Wanneer en hoe moet de pensioenaanvraag ingediend worden?
Het onderzoek van de pensioenaanvraag door de RVP 
De berekening van het bedrag van het rustpensioen 
De uitbetaling van het rustpensioen 

Binnen het werknemersstelsel zijn er bepaalde categorieën beroepen die aan bijzondere voorwaarden onderworpen zijn. Dat is het geval voor mijnwerkers, zeevarenden, beroepsjournalisten en voor leden van het vliegend personeel van de burgerluchtvaart. 
Meer info over de bijzondere stelsels

De pensioenen van vastbenoemde ambtenaren en van zelfstandigen worden door andere instellingen dan de RVP toegekend. Deze twee loopbaantypen hebben immers een eigen pensioenstelsel.
Voor meer informatie: www.rsvz-inasti.fgov.be (voor zelfstandigen) en www.pdos.fgov.be (voor ambtenaren).

Het rustpensioen als werknemer kan in bepaalde gevallen gecumuleerd worden met een ander pensioen. Ze kan evenwel niet gecombineerd worden met een sociale uitkering zoals een brugpensioen.
De cumul van een rustpensioen met een ander pensioen
De cumul van een rustpensioen met een sociale uitkering

 

   Sitemap
Laatste wijziging 15.05.2013