mypension.be
Voor wie?
Is een aanvraag in te dienen?
Onderzoek van de aanvraag en de beslissing
Pensioenleeftijd
Berekening
Uitbetaling
Speciale stelsels
Vakantiegeld
Voorbeelden
De cumulatie met andere rustpensioenen
De cumulatie met sociale uitkeringen
Feitelijke scheiding
Pensioen van de uit de echt gescheiden echtgenoot
Vakantiegeld

Basic info in English
Formulieren
Betaaldatums
mypension.be
De gerechtigden op een rustpensioen in de regeling voor werknemers hebben elk jaar recht op vakantiegeld. Het vakantiegeld wordt jaarlijks betaald samen met het pensioen voor de maand mei. Het vakantiegeld is enkel verschuldigd als het pensioen van mei betaalbaar is.
In geval van beslag of invordering op het pensioen, kan een deel van het vakantiegeld worden ingehouden ten gunste van een schuldeiser.

Het jaar waarin het pensioen ingaat

Het vakantiegeld wordt niet toegekend tijdens het jaar waarin het pensioen voor de eerste maal ingaat, behalve wanneer de gerechtigde sociale uitkeringen heeft ontvangen (werkloosheid, brugpensioen, uitkeringen wegens ziekte, invaliditeit, ongeval…) gedurende het volledig burgerlijk jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin het pensioen ingaat.

Het daaropvolgend jaar wordt het vakantiegeld toegekend in verhouding tot het aantal maanden dat de gerechtigde het pensioen heeft ontvangen tijdens het jaar waarin het is ingegaan.

Het vakantiegeld wordt volledig toegekend vanaf het tweede jaar dat volgt op het jaar waarin het pensioen ingaat.


Hoeveel?

Brutovakantiegeld voor het jaar 2016 (index 136,09)  
Rustpensioen gezin885,07 EUR
Rustpensioen alleenstaande708,04 EUR


Als het werknemerspensioen dat de FPD in de maand mei uitbetaalt, lager is dan het bedrag van het vakantiegeld, dan wordt het vakantiegeld beperkt tot het brutobedrag van het werknemerspensioen.

In gevallen waar het vakantiegeld wordt beperkt tot het bedrag van het pensioen als werknemer, ontvangt de belanghebbende in 2016 een verhoging van 15 %. Het totaalbedrag (vakantiegeld + verhoging) mag dan wel nooit groter zijn het maximaal toekenbaar bedrag van het vakantiegeld.


En het nettobedrag?

Op het vakantiegeld worden geen sociale bijdragen ingehouden, maar wel een fiscale inhouding. Het kan gebeuren dat het uitbetaalde nettobedrag lager is dan het brutomaximumbedrag.
Er is een volledig nieuwe berekeningswijze voor het vaststellen van de bedrijfsvoorheffing op het vakantiegeld. Het percentage dat op vakantiegeld wordt ingehouden, wordt vastgesteld in functie van het belastbare maandbedrag van het pensioen.
Met handicap, kinderen ten laste en andere personen ten laste wordt geen rekening gehouden bij de berekening van de bedrijfsvoorheffing op het vakantiegeld.

Percentage bedrijfsvoorheffing op het vakantiegeld alleenstaande in 2016
 Belastbaar maandbedrag van het rustpensioen alleenstaande   Percentage bedrijfsvoorheffing op het vakantiegeld 
tot 1 149,99 EUR0
van 1 150,00 EUR tot 1 199,99 EUR1
van 1 200,00 EUR tot 1 249,99 EUR3
van 1 250,00 EUR tot 1 449,99 EUR5
van 1 450,00 EUR tot 1 649,99 EUR10
van 1 650,00 EUR tot 1 949,99 EUR15
van 1 950,00 EUR tot 2 249,99 EUR20
van 2 250,00 EUR tot 2 699,99 EUR25
van 2 700,00 EUR tot 3 349,99 EUR30
van 3 350,00 EUR tot 3 499,99 EUR35
van 3 450,00 EUR tot 3 599,99 EUR36
van 3 600,00 EUR tot 3 799,99 EUR37
vanaf 3 800,00 EUR 38


Percentage bedrijfsvoorheffing op het vakantiegeld gezin in 2016
 Belastbaar maandbedrag van het rustpensioen gezin  Percentage bedrijfsvoorheffing op het vakantiegeld 
tot 1 799,99 EUR0
van 1 800,00 EUR tot 1 849,99 EUR1
van 1 850,00 EUR tot 1 899,99 EUR2
van 1 900,00 EUR tot 2 049,99 EUR3
van 2 050,00 EUR tot 2 499,99 EUR5
van 2 500,00 EUR tot 2 949,99 EUR10
van 2 950,00EUR tot 3 399,99 EUR15
van 3 400,00 EUR tot 3 949,99 EUR20
van 3 950,00 EUR tot 4 599,99 EUR25
van 4 600,00 EUR tot 5 799,99 EUR30
van 5 800,00 EUR tot 6 149,99 EUR35
van 6 150,00 EUR tot 6 449,99 EUR36
vanaf 6 500,00 EUR37

Enkele voorbeelden over het vakantiegeld 
  Sitemap
Laatste wijziging 06/09/2016